Osoba, której projekt został wybrany do realizacji w wyniku przeprowadzonego konkursu, prowadzi własną działalność gospodarczą (w tym samym zakresie) i jest podatnikiem VAT. Otrzymała nagrodę na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z zezwoleniem na wykonanie w stosunku do niego zależnych praw autorskich.
Czy otrzymana z tytułu ww. umowy nagroda (nomenklatura zastosowana w umowie) powinna stanowić podstawę opodatkowania VAT, a jeśli tak, to jaką zastosować stawkę VAT?
Odpłatne przeniesienie praw autorskich stanowi w przedstawionej sytuacji podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usługi (zakładając, że nastąpiło w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej). Świadczenie tej usługi - zależnie od jej związku z kulturą - będzie zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką 7%.
Opodatkowaniu VAT podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej u.p.t.u.). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (zob. art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). Autorskie prawa majątkowe stanowią wartości niematerialne i prawne (zob. art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. oraz art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a więc przeniesienie tych praw za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług. W rozpatrywanej sprawie wynagrodzeniem jest nagroda otrzymywana za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z zezwoleniem na wykonanie w stosunku do niego zależnych praw autorskich (zakładając, że warunkiem otrzymania tej nagrody jest przeniesienie tych praw). A zatem - zakładając, że przeniesienia autorskich praw majątkowych za wynagrodzeniem nastąpiło w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (za czym przemawia fakt prowadzenia działalności w tym zakresie) - odpłatne przeniesienie przez autora projektu autorskich praw majątkowych stanowi podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usługi.
W grę przy tym wchodzi zwolnienie tego świadczenia usługi od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do u.p.t.u. lub opodatkowanie jej świadczenia stawką 7% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 162 załącznika nr 3 do u.p.t.u. Zwolnienie od podatku znajdzie zastosowanie, jeśli usługa przeniesienia praw majątkowych ma związek z kulturą, tj. na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r. mieści się w grupowaniu o symbolu 92 (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 31 lipca 2006 r., PP/443-34/2006BW, http://sip.mf.gov.pl/sip/). Jeśli brak jest takiego związku, przeniesienie praw majątkowych będzie w przedstawionej sytuacji opodatkowane według obniżonej stawki 7%.