Zatrudniamy pracownika, jako płatnik odprowadzamy podatek od jego wynagrodzenia. Pracownik w listopadzie przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
Czy obliczając dochód pracownika dodajemy również wypłaty opodatkowane z ZFSS?

Świadczenia z ZFŚS stanowią przychody ze stosunku pracy, wobec czego, obliczając dochód pracownika, dodajemy również wypłaty opodatkowane z ZFŚS.
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), właścicielem środków tego funduszu jest pracodawca. W myśl zaś art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Z powyższego wynika, iż świadczenia z ZFŚS należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, a tym samym, jeżeli w listopadzie pracownik przekroczył próg, od opodatkowanych świadczeń wydanych w grudniu należy obliczyć podatek według wyższej stawki.