Odpowiedź:

Uważam, że niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotowego samochodu (tj. 5000 zł) może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Przyjęcie takiego stanowiska obarczone jest jednak zwiększonym ryzykiem podatkowym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Nie ulega wątpliwości, że przepis ten miałby w przedstawionej sytuacji zastosowanie, gdyby przedmiotowy samochód został przez Państwa zlikwidowany (tj. oddany na złom). Skoro jednak przedmiotowy samochód został przez Państwa sprzedany, powstała strata nie jest stratą powstałą w wyniku utraty lub likwidacji samochodu. Nie jest to również strata, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności). Uważam w związku z tym, że niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotowego samochodu (tj. 5000 zł) może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak zauważyć, że przyjęcie takiego stanowiska obarczone jest zwiększonym ryzykiem podatkowym. Istnieją bowiem wyjaśnienia organów podatkowych, w których uznają one, że również w takich przypadkach jak omawiany ma zastosowanie przepis wyłączający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r., IPPB1/415-1094/14-2/AM).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 16.08.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów