Czy można opodatkować podatkiem od nieruchomości jedynie fundament, ewentualnie tylko obudowę betonową stacji transformatorowej bez wartości urządzeń wewnątrz?
Czy możemy koszty obudowy wydzielić samodzielnie na podstawie zamówienia zakupu lub specyfikacji?


Dla potrzeb rozstrzygnięcia powyższego problemu istotne jest stwierdzenie czy powyższa stacja transformatorowa kontenerowa jest trwale związana gruntem (fundamentem) – co w konsekwencji oznacza zakwalifikowanie danego obiektu jako budynku czy też nie związana trwale z gruntem i uznana jako budowla.
W przypadku zakwalifikowania powyższej stacji jako budowli moim zdaniem nie ma możliwości rozdzielenia fundamentu od kontenera.

W myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) – dalej u.p.o.l. - budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Z uwagi na odniesienie powyższej definicji do prawa budowlanego istotne będzie przytoczenie definicji ujętych w art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. W myśl przepisu pod pojęciem budowli należy rozumieć budowli rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Natomiast urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Reasumując sieci techniczne, w tym telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, kwalifikują się do zakresu przedmiotowego budowli, a tym samym podlegają opodatkowaniu jako budowle. Proszę zwrócić uwagę, że stacja transformatorowa jako budowla stanowi jeden środek trwały – jedną nierozerwalną całość, tym samym rozdzielenie jej na obudowę i zawartość nie ma uzasadnienia i odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym.