Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji nadal macie Państwo możliwość odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury. Nie istnieje w tej sytuacji możliwość zaliczenia podatku VAT wynikającego z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów.
Uzasadnienie:
Podatku od towarów i usług, co do zasady, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu (zob. art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.). Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można, między innymi, podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (o ile podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej) (zob. art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie u.p.d.o.p.).
Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że upływ trzech miesięcy (a precyzyjniej – trzech okresów rozliczeniowych) wcale nie wyłącza możliwości odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury. Przede wszystkim należy wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania tej faktury (zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Dotyczy to również faktur otrzymywanych z opóźnieniem.
Ponadto należy wskazać, że na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u. podatnicy mogą bowiem odliczać podatek z faktur aż przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należne (odliczenia podatku naliczonego na podstawie tego przepisu dokonuje się w drodze korekty deklaracji VAT złożonej za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia).
A zatem w przedstawionej sytuacji nadal macie Państwo możliwość odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury. Nie istnieje w tej sytuacji możliwość zaliczenia podatku VAT wynikającego z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 14 listopada 2014 r.