Pojazd posiada homologację jako ciężarowy, jest zarejestrowany jako ciężarowy, ale z badań technicznych wynika, że nie jest to samochód ciężarowy.
Czy w takim wypadku mogę odliczyć VAT od jego zakupu oraz od zakupionego do niego paliwa?
Jeżeli z dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów wynika, że nie zostały spełnione wymagania dla pojazdów samochodowych określonych w u.p.t.u., wówczas zgodnie z treścią u.p.t.u. co do zasady pomimo homologacji, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia jedynie części podatku naliczonego (60% nie więcej niż 6000 zł) oraz nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tego pojazdu
Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł. Jednakże na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 1-4 u.p.t.u. zasada ta nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Na mocy art. 86 ust. 5 u.p.t.u. spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 u.p.t.u. stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Ponieważ zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 u.p.t.u., jeżeli z dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów wynika, że nie zostały spełnione wymagania dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 u.p.t.u., wówczas pomimo homologacji, podatnikowi przysługuje jedynie prawo do odliczenia części podatku naliczonego (60% nie więcej niż 6000 zł) oraz nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tego pojazdu.

Uwagi
W związku z brakiem w pytaniu szczegółowego opisu sytuacji, ze względu na ograniczenie objętości odpowiedzi, pominięto skutki wyroku ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 (Magoora). Należy jednak wskazać, że np. w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wyrażonej w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 r., I SA/Kr 147/09, LEX 487758, wprowadzona od 1 maja 2004 r. całkowita zmiana kryteriów opisujących samochody, co do których wprowadzono ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego, spowodowała, że zmiany zasad odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej wykraczały poza granice dopuszczalnych ograniczeń w rozumieniu art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, były więc sprzeczne celami tej dyrektywy - a więc niedopuszczalne.