Czy w świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) będzie korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?
Dom Kultury jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego o statusie pałacu młodzieży w systemie edukacji narodowej. Placówka ta otrzymała od miasta lokal użytkowy, znajdujący się w budynku administrowanym przez Administrację Budynków Komunalnych (ABK). Administracja w rozliczeniach dotyczących opłat za lokal żąda od MDK podatku od nieruchomości.
Jeśli jesteście Państwo podatnikiem podatku od nieruchomości, to w zakresie nieruchomości zajętej na działalność oświatową (a jest nią wykonywanie przez Was zadań statutowych) powinniście korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wtedy będzie Wam przysługiwać zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa.
Nie wiem nic na temat ostatnio znowelizowanego przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.
Niedługo (z dniem 1 października 2010 r.) zostanie znowelizowane brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 3 u.p.o.l. dotyczące zwolnienia obejmującego jednostki i placówki Polskiej Akademii Nauk.
Przepis ten uzyskał swoje obecne brzmienie z dniem 22 kwietnia 2009 r., a więc już jakiś czas temu. Zgodnie z nim od podatku zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.
O systemie oświaty stanowią przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o.

Z przepisów art. 2 u.s.o. wynika, że systemem oświaty – oprócz szkół i przedszkoli – są objęte także m.in.:
- placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
- placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
O ile rozumiem to Państwa placówka jest placówką oświatowo-wychowawczą, w ramach której młodzież i dzieci rozwija zainteresowania i uzdolnienia oraz korzysta z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Jest ona więc objęta systemem oświaty. Jeśli jesteście Państwo podatnikiem podatku od nieruchomości, to w zakresie nieruchomości zajętej na działalność oświatową (a jest nią wykonywanie przez Was zadań statutowych) powinniście korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wtedy będzie Wam przysługiwać zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l.

Uwagi

Odpowiedzi udzielono przy założeniu, że to Wy – tj. młodzieżowy dom kultury – jesteście podatnikiem podatku od nieruchomości. Jeśli tak jest, to możecie być zwolnieni od podatku na mocy zwolnienia, o którym mowa. Jest ono bowiem zwolnieniem podmiotowo-przedmiotowym, czyli nie obejmuje konkretnych nieruchomości, lecz przysługuje tylko konkretnym podatnikom w odniesieniu do danych nieruchomości.
Jeśli nie jesteście podatnikiem podatku od nieruchomości (nie jesteście podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 1 u.p.o.l.), zaś administracja tylko obciąża Was kosztami podatku od nieruchomości, który sama ponosi, to wtedy nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa. Przysługuje ono Wam (jednostce systemu oświaty), jeśli jest ona podatnikiem podatku od nieruchomości.