Odpowiedź:
W przypadku leasingu finansowego przychodem dla finansującego będzie jedynie nadwyżka otrzymanych  środków nad wartością początkową przedmiotu leasingu, której nie będą towarzyszyły koszty uzyskania przychodów, pomimo iż dla celów podatku VAT leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towarów.
W związku z czym wartość przedmiotu leasingu nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów w momencie zawarcia ani też w trakcie trwania umowy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.  do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)   umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
2)   suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;
3)   umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
a)  odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
b)  finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.(art. 17f  ust. 2 u.p.d.o.p.)
Do przychodów finansującego zalicza się opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej zgodnie z art. 16g (art. 17f ust. 3 u.p.d.o.p.).
A zatem jak wynika z powyższych przepisów w przypadku leasingu finansowego przychodem dla finansującego będzie jedynie nadwyżka otrzymanych  środków nad wartością początkową przedmiotu leasingu, której nie będą towarzyszyły koszty uzyskania przychodów, pomimo iż dla celów podatku VAT leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towarów.
W związku z czym wartość przedmiotu leasingu nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów w momencie zawarcia ani też w trakcie trwania umowy.
Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 16 grudnia 2014 r.