Spółka cywilna zakupiła mieszkanie, które po wykonaniu prac budowlanych wprowadzi do ewidencji środków trwałych i będzie wynajmowała.
Czy koszty czynszu, energii oraz wody ponoszone do momentu wprowadzenia inwestycji do ewidencji środków trwałych możemy księgować bezpośrednio w koszty, czy też powinniśmy doliczyć do wartości początkowej środka trwałego?
Koszty czynszu, energii, wody i innych ewentualnych opłat administracyjnych ponoszone przez Państwa przed wprowadzeniem lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych należy zaksięgować w dacie poniesienia.
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.
Natomiast w myśl art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
Nie ulega wątpliwości, że Państwa spółka dokonała zakupu mieszkania w celu czerpania korzyści z jego wynajmu. W tym celu przed rozpoczęciem wynajmu ww. mieszkania dokonają Państwo zmian (wykończenia) dostosowujących lokal mieszkalny do potrzeb wynajmu. W trakcie wykończenia lokalu spółka jest zobowiązana ponosić m.in. opłaty za czynsz, gaz, prąd itp.
Moim zdaniem wydatki te nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego, jak bowiem wynika z art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f., za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Ponoszone przez Państwa spółkę ww. opłaty administracyjno-eksploatacyjne w moim przekonaniu nie stanowią wydatków, które zwiększają wartość środka trwałego, ponieważ wydatki te są związane przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem mieszkania. Zatem nie mają wpływu na ulepszenie wykańczanego lokalu. Opłaty te są należne administratorowi (czynsz) i dostawcom mediów, dla Państwa spółki powinny być potraktowane, jako koszty pośrednie.
Można, co prawda, dochodzić powiązania zużycia prądu i wody w związku wykańczaniem lokalu, jednak, jak wskazują interpretacje podatkowe, opłaty eksploatacyjne nie są łączone z kosztami wpływającymi na wartość wytworzenia środka trwałego.
Reasumując, wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu opłat za czynsz oraz opłat eksploatacyjnych, mają charakter kosztów pośrednich, które są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.).