Kupiliśmy kompletną linię produkcyjną w leasingu operacyjnym. Montaż zleciliśmy wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
Czy koszt montażu jest inwestycją w obcym środku trwałym, czy kosztem w momencie poniesienia?
Wydatki na montaż linii produkcyjnej leasingowanej, poniesione przez korzystającego, będą stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym, podlegającą amortyzacji. Natomiast wydatki takie poniesione przez finansującego będą zwiększały wartość początkową środków trwałych, od której finansujący nalicza odpisy amortyzacyjne. Oczywiście, w przypadku kosztów montażu netto nieprzekraczających 3500 zł mogą one zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
Kwalifikacji umowy leasingu jako leasingu operacyjnego należy dokonać wówczas, gdy umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).
Leasingowany środek trwały stanowi więc wówczas własność innego podmiotu -finansującego, który dokonuje jego amortyzacji. Nakłady poczynione przez korzystającego na przedmiot leasingu, w tym związane z montażem czy ulepszeniami przedmiotu leasingu, należy rozpatrywać jako inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji (art. 22a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Inwestycjami w obcych środkach trwałych są bowiem nie tylko nakłady rzeczowe związane z niestanowiącym własności korzystającego środkiem trwałym (ulepszenia), ale ogół poniesionych kosztów, pozostających w związku z budową, montażem i przekazaniem do używania środka trwałego stanowiącego własność finansującego. ale używanego na cele posiadające związek przyczynowo-skutkowy z przychodem podatnika (zob. Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 792). Wartość początkową inwestycji należy ustalić stosując odpowiednio przepisy regulujące sposób ustalania ceny nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych (art. 22g ust. 3-5 u.p.d.o.f.).
Podobne stanowisko, choć na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, zostało przedstawione m.in. w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 r., PD-1/i/4218-5/05, http://sip.mf.gov.pl/sip).
Jeśli natomiast z umowy leasingu wynika, iż to finansujący ponosi koszty montażu, powinien on powiększyć o wydatki z tym związane wartość początkową środka trwałego (art. 22g ust. 6 u.p.d.o.f.).
Powyższe rozważania nie znajdą oczywiście zastosowania wówczas, gdy wydatki na montaż leasingowanej linii nie przekroczyły kwoty 3500 zł. Będą bowiem mogły wówczas zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych (art. 22d ust. 1 u.p.d.o.f.).