Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą i wykonuję usługi rehabilitacyjne. Nie prowadzę ewidencji na kasie fiskalnej, ponieważ korzystam ze zwolnienia na podstawie po. 34 załącznika do r.z.k.r. Na każdą usługę wystawiam rachunek, odbiorców mam nie więcej niż 20 osób, a rachunków nie więcej niż 50 sztuk. Teraz chciałabym sprzedać samochód, który jest środkiem trwałym w firmie na rzecz osoby fizycznej.
Czy jeśli sprzedam ten samochód, to będę musiał zacząć stosować ewidencje za pomocą kasy fiskalnej? To znaczy, nie będę już mógł dłużej korzystać ze zwolnienia na podstawie poz. 34 załącznika? Od jakiego momentu będę musiał stosować kasę fiskalną, czy już sprzedaż samochodu musi być na kasie fiskalnej, czy dopiero kolejna sprzedaż dokonana po sprzedaży tego samochodu musi być ewidencjonowana na kasie?

Odpowiedź

Jeżeli w związku ze sprzedażą samochodu obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy u podatnika kwotę 20.000 zł, utraci moc zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących, jednak dopiero po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót ten został przekroczony.
Utrata zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie oznacza automatycznego obowiązku zakupu i zainstalowania kas rejestrujących, jeśli po dniu utraty zwolnienia podatnik nie wykona czynności podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej lub wykona wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione od tego obowiązku.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) - dalej r.z.k.r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do r.z.k.r., w tym wymienione w poz. 34 tego załącznika świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
Na podstawie § 3 ust. 1 r.z.k.r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Zwolnienie to traci jednak moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.