W 2010 r. firmie naszej (osoba fizyczna) zostały przekazane środki trwałe ze spółki z o.o. (ten sam właściciel). Spółka z o.o. jest w trakcie likwidacji.
Przekazane zostały dwa budynki.
Czy istnieje możliwość przyjęcia do ewidencji środków trwałych jedną wartością trzech budynków?
Jaka będzie stawka amortyzacji dla powyższych budynków?

Pierwszy budynek został wybudowany w 1970 r. Remont tego budynku nastąpił w 1992 r. W 1994 r. nadbudowano część biurową.
Drugi budynek został wybudowany w 1988 r.
Każdy z budynków stanowić będzie u osoby fizycznej odrębny środek trwały. Dla każdego z tych budynków należy odrębnie określić wartość początkową.
Co do zasady stawka amortyzacyjna na budynki mieszkalne (KŚT 10) wynosi 1,5%, a na budynki niemieszkalne (KŚT 11) 2,5%.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f., zwane środkami trwałymi.
W sytuacji opisanej w pytaniu osoba fizyczna nabyła od spółki z o.o. dwa odrębne budynki:
- budynek nr 1 wybudowany w 1970 r., po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 1992 r., z nadbudowaną w 1994 r. częścią biurową,
- budynek nr 2 wybudowany w 1988 r.
Ponieważ w art. 22a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. mowa jest o budynkach, a nie o zespołach budynków, każdy z budynków będzie stanowił odrębny środek trwały.
Z treści pytania można przypuszczać, że budynki zostały przekazane osobie fizycznej w związku z likwidacją osoby prawnej (spółki z o.o.). Na mocy art. 22g ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady, uważa się w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem art. 22g ust. 14b u.p.d.o.f., ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.
Ponieważ w art. 22a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. mowa jest o budynkach, a nie o zespołach budynków, natomiast w art. 22g ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. o wartości poszczególnych środków trwałych, każdy z budynków będzie stanowił odrębny środek trwały.
Ponieważ w pytaniu nie wyjaśniono, o jakie budynki chodzi, można jedynie ogólnie wskazać, że zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do u.p.d.o.f.:
- stawka amortyzacyjna na budynki mieszkalne (KŚT 10) wynosi 1,5%,
- stawka amortyzacyjna na budynki niemieszkalne (KŚT 11) wynosi 2,5%.