Czy koszty inwestycji (realizowanej w ramach działalności gospodarczej - oddanej częściowo na podstawie decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego udzielającej pozwolenia na użytkowanie części obiektów), wyliczone na podstawie wskazanych przez właściciela firmy faktur zakupu towarów i usług, księgowanych na koncie "inwestycji", mogą stanowić podstawę naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszty uzyskania przychodu), jeśli nie był sporządzony kosztorys budowlany ani przed, ani po wykonaniu robót?
Jedynym przychodem z oddanego obiektu stanowi wynajem boksów dla koni.
Niestety, ale nie ma możliwości amortyzacji częściowo oddanego budynku, bez względu na to, iż jest on już wykorzystywany w części na podstawie decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego udzielającej pozwolenia na użytkowanie części obiektów.
Zgodnie ze wskazaniem art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c u.p.d.o.f., stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
Jak wynika z powyższego przepisu, kompletność i zdatność do użytku nie w pełni oddanego do używania środka trwałego stanowi część z warunków do uznania danego składnika majątkowego (tutaj budynku) za środek trwały. Wydatki poniesione przed oddaniem do używania środka trwałego zwiększają jego wartość początkową, która de facto stanowi podstawę dokonywania późniejszych odpisów amortyzacyjnych.
Przepisy u.p.d.o.f. nie przewidują innej możliwości, niż amortyzację kompletnego środka trwałego, nie ma zatem możliwości wyodrębnienia części budynku i amortyzacji tylko tej części.
Reasumując, naliczanie odpisów amortyzacyjnych należy rozpocząć dopiero od momentu oddania do użytkowania całości przedmiotowego budynku. Wcześniejsze eksploatowanie części budynku nie upoważnia pytającego do rozpoczęcia amortyzacji, bowiem budynek w dniu wpisu go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musi być w "pełni" zdatny do użytku.