Czy doradztwo prawno-podatkowe związane z asystą przy kontroli UKS (kontrola dotyczy prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług) jest kosztem uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Będzie można zaliczyć przedmiotowe koszty do koszty uzyskania przychodów. Są to wydatki mające na celu zabezpieczenie, bądź zachowanie źródła przychodów, a nie zostały one wymienione jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Są więc kosztami podatkowymi.
Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, bądź zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wyraźnie wymienionych jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
Tego rodzaju koszty – wydatki poniesione na profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego podatnika podczas kontroli podatkowej, czy skarbowej – nie zostały wymienione jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
Tego rodzaju działania – ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika dla celów kontroli podatkowej, czy też skarbowej – są działaniami dozwolonymi, a nawet wręcz sugerowanymi w przepisach prawa. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., odnoszące się do kontroli podatkowej (w tym kontroli podatkowej prowadzonej przez organy kontroli skarbowej) wielokrotnie odnoszą się, czy też wskazują na możliwość ustanowienia przez podatnika stałego zastępcy do spraw kontroli podatkowych.
Wydatki ponoszone na tego rodzaju działania są więc wydatkami na zachowania tolerowane, czy też aprobowane przez przepisy prawa.
Biorąc zaś pod uwagę, że wielokroć kontrole podatkowe (a już zwłaszcza te wykonywane przez organy kontroli skarbowej) potrafią dokonać istnych "spustoszeń" - także u podatników działających zgodnie z prawem – można wiedzieć tego rodzaju wydatki jako zmierzające do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Nie raz i nie dwa można było przeczytać o tym, jak to działania organów kontroli skarbowej prowadziły do upadłości firm (a poniewczasie okazywało się, że zarzuty kontroli były całkowicie nieuzasadnione).
Można zatem uznać tego rodzaju wydatki za wydatki mające na celu zabezpieczenie, bądź zachowanie źródła przychodów. Przy takim ujęciu – uwzględniając, że koszty te nie zostały wymienione jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – będzie można zaliczyć przedmiotowe koszty do koszty uzyskania przychodów.