Pytanie

Spółka jest podatnikiem VAT. Dotychczas składała deklaracje VAT w formie papierowej. W dniu 4 września 2013 r. złożono w urzędzie skarbowym upoważnienie UPL-1 i od tego momentu zamierzamy składać deklaracje w formie elektronicznej.
Czy możemy złożyć korekty deklaracji za poprzednie miesiące (na przykład za czerwiec 2013 r.) również w formie elektronicznej?
Czy fakt, że pierwotna deklaracja za czerwiec 2013 była złożona w formie papierowej przesądza o tym, że korektę za ten okres również należy złożyć w formie papierowej?

Odpowiedź

Można złożyć korektę deklaracji w formie elektronicznej, jeżeli wcześniej wersja pierwotna miała postać papierową. Za pomocą systemu e-Deklaracje można również skorygować deklaracje złożone w poprzednich latach.
Nie występują ku temu przeszkody prawne, ani techniczne

Uzasadnienie

Wydaje się, że potwierdza to również Ministerstwo Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi
(pytanie nr 14).

System ten ma przede wszystkim ułatwiać rozliczenia podatkowe.
Również w rozporządzeniu z 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 669) trudno doszukiwać się przeszkód do złożenia korekty w drodze elektronicznej.

Nawet jednak jeżeli organ podatkowy dostrzegłby (w jakimś pojedynczym przypadku) problem, to nie można powiedzieć, że korekta nie została w ogóle wniesiona. Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Dopiero więc niezareagowanie na wezwanie prowadzi do negatywnych następstw.