Pytanie

Brat (żonaty) daruje bratu (żonatemu) przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego - dalej k.c.
Czy transakcja ta będzie w całości zwolniona od podatku od spadków i darowizn, jeśli w umowie darowizny stronami będą wyłącznie bracia?
Czy darczyńca może prowadzić dalej działalność gospodarczą - zaczynając od "zera"?

Odpowiedź

Darowizna przedsiębiorstwa między braćmi nie podlega opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki informacyjne opisane w uzasadnieniu. Przyjmując darowiznę przedsiębiorstwa brat przyjmuje także odpowiedzialność za związane z nim zobowiązania.

Uzasadnienie

Darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny są zwolnione od podatku na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to także darowizn między braćmi - zasadniczo w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć w ciągu 6 miesięcy formularz SD-Z2 w urzędzie skarbowym, ale nie dotyczy to sytuacji, gdy darowizna następuje w wykonaniu umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Innymi słowy, jeżeli darowizna zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonym, należy sporządzić SD-Z2, a jeżeli w formie aktu notarialnego - formularza tego nie trzeba będzie składać i to są właśnie warunki informacyjne, o których mowa w odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o zaczynanie od "zera", to darowizna nie jest dobrym rozwiązaniem. Zgodnie bowiem z art. 554 k.c. nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Innymi słowy po darowiźnie nowy właściciel odpowiadał będzie za zobowiązania brata. Jeżeli zatem brat chciałby zacząć od "zera" powinien utworzyć całkowicie nową firmę i odkupić od brata konieczny majątek.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego