Spółka cywilna zostanie zamknięta w styczniu 2010 r. Obaj wspólnicy byli opodatkowani wg podatku progresywnego. Jeden z nich chce otworzyć nową działalność na karcie podatkowej, a drugi prowadzić działalność na podatku liniowym.
Czy każdy z nich może wybrać taką formę opodatkowania?
1) Były wspólnik spółki cywilnej po rozpoczęciu następnie działalności na własne nazwisko może dokonać wyboru opodatkowania na zasadach podatku liniowego. Wybór sposobu opodatkowania dotyczy jednak wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.
2) Były wspólnik spółki cywilnej po rozpoczęciu następnie działalności na własne nazwisko, co do zasady, może dokonać wyboru opodatkowania jej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej po spełnieniu oczywiście określonych warunków. Należy jednak pamiętać, iż w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej (nie dłuższym niż 4 miesiące) istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg oraz wpłacania zaliczek. Dokonane wpłaty zaliczane są następnie na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Okoliczności wyłączające możliwość opłacania podatku liniowego zostały określone w ust. 3. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
Z treści pytania nie wynika, aby powyższe okoliczności miały miejsce. A zatem były wspólnik spółki cywilnej po rozpoczęciu następnie działalności na własne nazwisko może dokonać wyboru opodatkowania na zasadach podatku liniowego.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik:
1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
2) jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. (art. 9a ust. 5 u.p.d.o.f.).
Natomiast zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d.
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy wymieni w art. 23 u.z.p.d.
W myśl art. 24 ust. 1 u.z.p.d., podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
Jednakże do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji (art. 24 ust. 2 u.z.p.d.)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 u.z.p.d., podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 29 ust. 1 u.z.p.d. stanowi, iż wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.
Jak z powyższego wynika, były wspólnik spółki cywilnej po rozpoczęciu następnie działalności na własne nazwisko co do zasady może dokonać wyboru opodatkowania jej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, o ile spełnia warunki, o których mowa wyżej. Należy jednak pamiętać iż w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej (nie dłuższym niż 4 miesiące) istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg oraz wpłacania zaliczek. Dokonane wpłaty zaliczane są następnie na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.