Pytanie

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca czynnym podatnikiem VAT kupiła w sierpniu 2010 r. od developera lokal użytkowy - apartament w miejscowości nadmorskiej, który obecnie wykończyła i zamierza w sezonie letnim wynajmować.
Czy na podstawie aktu notarialnego, w którym został wykazany VAT może odliczyć podatek składając obecnie deklarację VAT za sierpień 2010 r.?

Odpowiedź

Akt notarialny nie daje uprawnień do odliczania VAT naliczonego. Podatnik powinien otrzymać fakturę VAT powiązaną z tym aktem i to umożliwi nabywcy lokalu odliczenie VAT.

Uzasadnienie

Artykuł 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług informuje jakie dokumenty uprawniają do odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie z tym zapisem, kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług,
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
2) w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
4) kwota podatku należnego z tytułu:
a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;
6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.
Wymieniony katalog dokumentów jest zamknięty i nie ma wśród nich aktu notarialnego. Do opisanego aktu notarialnego developer musi wystawić fakturę VAT i dopiero ona będzie uprawniała do odliczenia VAT naliczonego.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)