Jesteśmy spółką komandytową. Z okazji 20-lecia naszej firmy organizujemy akcję charytatywną. W związku z tym zakupiliśmy określoną ilość pluszaków, które zostały umieszczone w naszych punktach handlowych. Pracownicy i klienci wrzucają do wystawionych puszek pieniądze (najniższy możliwy datek to 20 zł - górnej granicy nie ma) biorąc w zamian pluszaka. Zebrane do puszek pieniądze zostaną przekazane wybranej Fundacji Dobroczynnej - Organizacja Pożytku Publicznego.
Czy fakturę zakupu pluszaków mamy zaksięgować jako koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodów (reprezentacja) w związku z faktem, że pluszaki są przekazywane klientom?
Czy nie istnieje obawa, że pieniądze otrzymane za wydanie pluszaków mogą zostać przez urząd skarbowy potraktowane jako swoisty przychód ze sprzedaży - konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym?

Udzielając odpowiedzi na pytanie czytelnika należy wskazać, że z jego treści wynika, iż spółka faktycznie dokonuje zbycia maskotek w zamian za wynagrodzenie nie niższe niż 20 zł.
Sam fakt, że cena nie ma granicy maksymalnej a cel, na który będą przeznaczone środki, szczytny, nie oznacza że kwoty uzyskane z tytułu zbycia nie powinny być uwzględnione w rachunku podatkowym po stronie przychodów podatkowych. Ze względu na to, że ma miejsce - chociaż nietypowa - ale jednak sprzedaż maskotek, wygeneruje ona przychód; kwoty wydatkowane nabycie maskotek mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym po stronie kosztów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że sprzedaż taka winna być opodatkowana VAT.
Późniejsze przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży maskotek Fundacji nie będzie stanowiło kosztu podatkowego a jedynie – po spełnieniu warunków zapisanych w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i na jej zasadach – możliwym będzie dokonanie odliczenia od dochodu.
Inaczej byłoby gdyby spółka nie zbywała maskotek samodzielnie ale po ich nabyciu przekazała je Fundacji po to, aby ta zorganizowała akcję zbiórki pieniędzy wykorzystując do tego maskotki otrzymane od spółki (wydając je w lokalach spółki) - wówczas po stronie wspólników nie powstałby przychód podatkowy.
W takiej sytuacji kwoty wydatkowane na nabycie maskotek nie mogłyby być zaliczone do kosztów podatkowych.