Kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie było ustalenie po stronie spółki - jako podatnika CIT - skutków podatkowych przeniesienia składników majątku na wspólników w ramach podziału nieupłynnionego majątku w związku z likwidacją spółki.

W przedmiotowej sprawie spółka wskazała, że początkowo był jeden wspólnik, który objął wszystkie udziały i pokrył je wkładem pieniężnym oraz aportem w postaci lokalu mieszkalnego i garażu. Następnie wspólnik sprzedał jeden udział w spółce. Było już więc dwóch wspólników. Rok później podjęto uchwałę o likwidacji i rozwiązaniu spółki. Spółka wskazała, iż po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej planowane jest dokonanie podziału majątku spółki pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, czyli lokalu mieszkalnego i udziału w garażu. Podział majątku przez wspólników będzie polegał na przeniesieniu własności wyżej wymienionych nieruchomości na wspólników w udziałach proporcjonalnych do posiadanych udziałów w spółce.

Spółka zapytała fiskusa, czy w związku z przekazaniem wspólnikom pozostałego majątku likwidowanej spółki w lokalu mieszkalnym i garażu, stanowiącego zwrot wniesionych wkładów powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

Sama spółka uważa, że taki przychód podlegający opodatkowaniu nie powstanie, ponieważ nie powoduje po jej stronie przysporzenia majątkowego. Fiskus się nie zgodził. Jego zdaniem, choć art. 12 ust. 1 ustawy o CIT nie wymienia przekazania przez likwidowaną spółkę jej majątku na rzecz udziałowców jako zdarzenia rodzącego taki przychód, to jednak katalog wymienionych w tym przepisie zdarzeń nie ma charakteru wyczerpującego, lecz jedynie przykładowy. Zdaniem fiskusa, przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze likwidacji spółki rodzi przychód podatkowy po stronie spółki, na gruncie powołanej ustawy, zdarzenie to należy traktować na równi ze zbyciem tych składników majątku.

Sprawę rozstrzygnął WSA w Gliwicach. Sąd nie zgodził się z fiskusem i uchylił jego interpretację. Zdaniem sądu, to że art. 12 ust. 1 ustawy o CIT nie wyczerpuje swoim zakresem wszystkich źródeł przychodu, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego we wskazanym podatku dochodowym nie oznacza, że organy podatkowe uprawnione są do dowolnego jego interpretowania. Decydujące znaczenie ma więc ustalenie, czy przekazanie majątku likwidowanej spółki na rzecz udziałowca prowadzi do powstania po stronie spółki przysporzenia majątkowego. A w opinii sądu po stronie spółki nie powstanie z tego tytułu jakiekolwiek przysporzenie. Wręcz przeciwnie, spółka obniży swój majątek o wartość aktywów, które zostaną wydane udziałowcom. Przysporzenie majątkowe będzie zatem miało miejsce, ale po stronie udziałowców, którzy otrzymają składniki majątkowe likwidowanej spółki.

Wyrok WSA w Gliwicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1234/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł