Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, przy prowadzeniu ww. działalności Spółka zamierza korzystać z usługi kierowania pojazdami oraz wsparcia technicznego w zakresie mechaniki samochodowej, świadczonej przez spółkę komandytową. Podkreślić należy, że pomiędzy spółką akcyjną a spółką komandytową występują powiązania polegające na tym, że akcjonariusze spółki będą jednocześnie komandytariuszami w spółce komandytowej świadczącej ww. usługi. Spółka akcyjna podkreśla również, że w związku z powiązaniem usługa świadczona przez spółkę komandytową zostanie ustalona na warunkach nieróżniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Wątpliwości spółki budzi natomiast możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Sama uważała, że może. Fiskus także zgodził się na ujęcie w całości w kosztach uzyskania przychodów ww. wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki komandytowej, będącej podmiotem, o którym mowa w art. 11 ustawy o CIT. Warunkiem jest tu tylko to, aby wysokość wynagrodzenia ustalona została na warunkach rynkowych, tj. takich, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Organ stwierdził więc, że wydatki związane z wykonywaniem na rzecz spółki akcyjnej usługi kierowania pojazdem oraz wsparcia technicznego stanowią koszt uzyskania przychodu stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, pod warunkiem wykazania, że były one racjonalne i pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.1073.2016.1.BD, LEX nr 335351

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów