W sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z pytaniem czy zapłacony za granicą (w krajach spoza UE) podatek o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a po jego odzyskaniu do przychodów podatkowych.

Spółka prowadzi swoje prace, m.in. w krajach nie należących do Unii Europejskiej (przy czym dochody w ten sposób uzyskiwane podlegają opodatkowaniu w Polsce). Na dokumentach zakupowych wyszczególniona jest kwota netto materiału/usługi oraz kwota podatku o podobnym charakterze do podatku od wartości dodanej. W związku z tym spółka będzie zobligowana do zapłaty za przedmiotowe usługi/materiały w kwocie brutto. Po zapłaceniu tych należności, spółka planuje (w każdym z krajów) występować o zwrot podatku o podobnym charakterze do podatku od wartości dodanej.

Spółka uważa, że będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w kwocie brutto pod warunkiem wykazania związku poniesionego kosztu z przychodami spółki. Uważa, że prawo to będzie jej przysługiwało niezależnie od późniejszego ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku. Natomiast w przypadku otrzymania zwrotu podatku będzie on przychodem w dacie jego otrzymania.

Fiskus się zgodził. Wskazał co prawda na art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT zgodnie, z którym wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Jednak jak sam podkreślił za podatek od towarów i usług w tym przepisie należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. A ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w państwie spoza Unii Europejskiej z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce.

Dlatego art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT, nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej.

W konsekwencji spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej wynikający z faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. Natomiast, gdy spółka uzyska zwrot zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów podatku o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej, powinna wykazać przychód z tego tytułu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 maja 2015 r., sygn. akt IPTPB3/4510-74/15-2/KC, LEX nr 263397

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego