Tak wynika z wyroku NSA z 24 czerwca 2014 r. w którym do fiskusa zwróciła się spółdzielnia w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy w części dotyczącej lokalu użytkowego, który znajduje się w jej budynku mieszkalnym. Lokal użytkowy przydzielono członkowi spółdzielni na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Członek uiszcza na rzecz spółdzielni opłaty eksploatacyjne oraz dokonuje wpłat na fundusz remontowy.

Spółdzielnia zapytała fiskusa, czy tworzony przez nią odpis na fundusz remontowy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym, do którego zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest kosztem uzyskania przychodów z działalności spółdzielni, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT? Spółdzielnia uważa, że tak. Fiskus uznał, że nie. Zdaniem fiskusa lokale użytkowe nie należą do żadnej z grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Tym samym, lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Skoro wszelkie lokale użytkowe (niemieszkalne, zarówno te, na których ustanowiono, jak i nie ustanowiono spółdzielczych własnościowych praw) nie mogą zostać zaliczone do zasobów mieszkaniowych, zatem w tej części odpisy dokonywane na fundusz remontowy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd stanął po stronie spółdzielni.

Sąd przypomniał, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony przez spółdzielnie mieszkaniowe, jako obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi koszt uzyskania przychodów.

Art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) nie definiuje pojęcia zasobów mieszkaniowych. Wykładni tego pojęcia, jako użytego w ustawie, do której odsyła przepis ustawy podatkowej, należy jednak dokonać przede wszystkim z uwzględnieniem wykładni systemowej wewnętrznej poprzez odwołanie się do innych przepisów u.s.m., do której to ustawy wyraźne odesłanie znajduje się w art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT. Wyliczenie kręgu osób, które mają obowiązek dokonywania wpłat na fundusz i zaliczenia do tej grupy zarówno członków spółdzielni mieszkaniowej, jak i osób, którym przysługuje prawo do lokalu spółdzielczego, niezależnie od rodzaju tego lokalu oraz z treści art. 1 ust. 1 u.s.m. (w którym wskazano, że celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb członków i ich rodzin przez dostarczanie członkom spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu), należy wyprowadzić wniosek, że użyte w art. 6 ust. 3 u.s.m. wyrażenie "zasoby mieszkaniowe" obejmuje również lokale użytkowe. Dlatego odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony przez spółdzielnie mieszkaniowe, jako obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do których należą lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, stanowi koszt uzyskania przychodów spółdzielni mieszkaniowej.

Wyrok NSA z 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1777/12

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego