Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na realizację określonego zadania. Spółka zwróciła się do Zarządu (WFOŚiGW) o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. 26.05.2017 r. spółka otrzymała decyzję informującą o umorzeniu pożyczki wraz z odsetkami. Umorzenie to nastąpiło pod następującymi warunkami:
- przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania,
- rozliczeniem środków pochodzących z umorzenia w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Spółka zapytała fiskusa, z jaką datą powstanie przychód z tytułu umorzenia pożyczki z odsetkami tj.:
- czy w dniu wydania decyzji, czyli 26 maja 2017 r.,
- czy po spełnieniu warunków postawionych przez (WFOŚiGW), w dniu 31 maja 2022 r.?

Zdaniem spółki obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego przysporzenia (umorzenia części kwoty pożyczki wraz z odsetkami) powstanie w momencie spełnienia warunków postawionych przez (WFOŚiGW), tj. 31 maja 2022 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej się nie zgodził. Organ zwrócił uwagę, że moment ten uzależniony jest od rodzaju warunku umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Z uwagi na brak wyraźnej regulacji ustawowej zasad umarzania pożyczek z WFOŚiGW decydujący dla określenia charakteru dokonywanego umorzenia, a w szczególności, czy następuje ono pod warunkiem zawieszającym, czy też rozwiązującym mają postanowienia uchwalonych, (jeżeli istnieją) przez rady nadzorcze poszczególnych WFOŚiGW zasad udzielania i umarzania udzielonych pożyczek z tego funduszu, jak również postanowienia poszczególnych umów z beneficjentami. Dopiero analiza treści danej umowy umarzającej zobowiązanie może pozwolić na ustalenie rodzaju warunku, który ma w danej sytuacji zastosowanie. Należy przy tym uznać, że umorzenie, o którym mowa w niniejszej sprawie następuje pod warunkiem rozwiązującym, jeśli m.in. stanowi ono dla pożyczkobiorcy podstawę do niedokonywania spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami (wynikających z harmonogramu) przypadających na umorzoną część pożyczki. W takim przypadku, bowiem w sposób ewidentny ujawniana jest wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia począwszy od momentu zawarcia stosownej umowy. Niewypełnienie warunków wskazanych w umowie umorzenia może, zatem jedynie przerwać działanie tych skutków, tj. konieczność spłaty pozostałej części pożyczki, (co jest istotą funkcjonowania warunku rozwiązującego).

W sprawie wskazano, że umorzenie ww. pożyczki nastąpi pod warunkiem rozwiązującym tzn. niewydatkowanie umorzonej kwoty na realizację określonego zadania oraz niezaliczenie środków pochodzących z umorzenia w wyznaczonym terminie (do 31 maja 2022 r.) spowoduje ustanie skutków umorzenia i konieczność spłaty umorzonej kwoty pożyczki.

Skoro, więc umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nastąpi pod warunkiem rozwiązującym, to oznacza, że wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia pożyczki wraz z odsetkami ujawni się począwszy od momentu zawarcia umowy umorzenia tej pożyczki. W konsekwencji w analizowanym przypadku, datą powstania przychodu z tytułu umorzenia części pożyczki wraz z odsetkami z WFOŚiGW będzie dzień zawarcia umowy o umorzeniu części pożyczki wraz z odsetkami, a nie jak wskazała spółka, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie spełnienia warunków postawionych przez WFOŚiGW tj. 31 maja 2022 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.08.2017 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.60.2017.2.NL

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów