Pytanie

Firma zatrudniła na umowę zlecenia obywatela Ukrainy, którego okres pobytu w Polsce przekroczył 183 dni.

Czy jeśli zleceniodawca dostarczy do dnia wypłaty zlecenia certyfikat rezydencji, to będzie zwolniony z zapłaty podatku w Polsce od zawartej umowy?

Czy dostarczony certyfikat powinien być przetłumaczony na język polski?

Czy organy podatkowe wymagają od płatników posiadania oryginałów certyfikatów, czy mogą zostać w dokumentach kserokopie poświadczone za zgodność - przez pracownika otrzymującego oryginał certyfikatu?

Jeśli nie mogą zostawać kserokopie, to taki obywatel do każdej umowy powinien mieć nowy certyfikat, jeśli nie chce płacić w Polsce podatku?

Odpowiedź

Certyfikat rezydencji nie zwolni z zapłaty podatku w Polsce, ale może mieć wpływ na sposób opodatkowania. Przepisy nie wymagają tłumaczenia certyfikatu na Polski. Płatnik może mieć kopię certyfikatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższe oznacza, że rezydent płaci w Polsce podatek od wszystkiego co zarobi, także za granicą (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą to modyfikować). Nierezydent zaś płaci w Polsce podatek od tego, co w Polsce zarobi. Innymi słowy, nawet jeśli Ukrainiec przedłoży certyfikat rezydencji, to i tak będzie musiał w Polsce zapłacić podatek.

Przychody z umowy zlecenia uzyskiwane w Polsce przez nierezydenta opodatkowane są ryczałtem 20 proc. przychodów bez kosztów uzyskania (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.). Na dodatek przychodu nie można pomniejszyć o składki społeczne, a zryczałtowanego podatku – o składkę zdrowotną.

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy nie przedłoży certyfikatu rezydencji, to uwzględniając, że przebywa w Polsce powyżej 183 dni, podatek trzeba będzie obliczyć przy zastosowaniu stawki 18 proc. po odjęciu kosztów uzyskania w wysokości 20 proc. przychodów. Dodatkowo: składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego będą pomniejszały przychody, a składka zdrowotna (7,75 proc. z 9 proc.) będzie pomniejszała podatek dochodowy.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł