W przedmiotowej sprawie podatnik został wprowadzony w błąd przez naczelnika urzędu skarbowego. W postanowieniu o nadaniu niedostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności i w postanowieniu o uchyleniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności organ podatkowy wskazał wskazując termin przedawnienia zobowiązania podatkowego przyjął, że pojęcie "powstania obowiązku podatkowego" jest tożsame z pojęciem "terminu płatności".

WSA we Wrocławiu uznał zaprezentowane stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego za błędne, ale jednocześnie podkreślił, że podatnik nie może z tego tytułu wywodzić żadnych uprawnień i skutecznie podnosić zarzutu przedawnienia. W opinii Sądu nawet błędne pouczenie ze strony sądu powszechnego na odpisie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie kreuje dla podatnika innej sytuacji prawnej, w tym nie ma wpływu na zmianę miejsca opodatkowania i nie zwalnia podatnika z ustawowo określonych obowiązków podatkowych.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 września 2011 r., I SA/Wr 1206/11, LEX nr 950793.

Michał Malinowski