- Przygotowaliśmy zestaw procedur, których zastosowanie ułatwi biegłym rewidentom sprawne przejście przez proces badania. Zapewni przy tym, iż wszystkie wymogi wynikające z nowych standardów zostaną spełnione – wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, odpowiedzialnej za opracowanie przewodnika. Materiał będzie wsparciem przede wszystkim dla biegłych rewidentów pracujących z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. – Procedury napisaliśmy z myślą o nich. Obejmują ona główne zasady MSB. Chcemy tym zachęcić biegłego rewidenta do wyboru metody badania dostosowanej do uwarunkowań konkretnego zlecenia – dodaje wiceprezes samorządu i przypomina, że materiał należy traktować jako ogólne wytyczne, a korzystanie z przewodnika nie zastąpi znajomości i stosowania standardów badania.

Wykorzystując przedstawiony w przewodniku indeks i programy badania, użytkownik zyskuje uporządkowaną dokumentację badania, sporządzoną w sprawdzony i zweryfikowany sposób. – Dokument otwiera lista kontrolna „Wykaz MSB zastosowanych w badaniu”, po wypełnieniu której biegły rewident upewni się, jakie standardy powinien rozważyć w kontekście danego zlecenia – wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan. Użytkownik powinien najpierw skoncentrować się na części poświęconej czynnościom wstępnym i oszacowaniu ryzyka, i wypełnić je przed przystąpieniem do czynności badania. W ramach części pierwszej, „Czynności wstępne”, biegły rewident rozważy kwestie współpracy z klientem, przyjęcia zlecenia oraz wyznaczenia zespołu badającego. Część druga, „Oszacowanie ryzyka”, poświęcona jest planowaniu i pomaga rozpoznać ryzyka oraz zdefiniować istotność. Zawiera też tzw. listy kontrolne dotyczące typowych wymagań i umożliwia ewidencję procesu planowania. Programy badania zamieszczone w części trzeciej i czwartej stanowią z kolei biblioteki procedur, z których biegły rewident powinien wybrać taką kombinację swoich prac, która umożliwi mu uzyskanie założonych celów badania. Część piątą stanowi „Sprawozdawczość - końcowe procedury badania”. – Wskazuje ona nie tyle, jakie wnioski należy wyciągnąć, ile proponuje ścieżkę metodologiczną umożliwiającą zebranie w jednym miejscu wszystkich ustaleń z przeprowadzonych czynności badania. Innymi słowy, zawiera metodę ewidencji wniosków i uwag, a także praktyczne listy kontrolne przydatne podczas zakończenia realizacji zlecenia. To właśnie na tym końcowym etapie pojawia się największe ryzyko popełnienia pomyłki. Dlatego niezbędne jest zachowanie należytej staranności i uwagi – wyjaśnia Misterska-Dragan.

- Pamiętajmy, że w tej podróży po międzynarodowych standardach badania, przewodnik jest tylko kierownicą. Kierowcą jest natomiast biegły rewident, a paliwem znajomość klienta, profesjonalizm oraz sceptycyzm zawodowy. Jako samorząd udostępniamy biegłym rewidentom przewodnik i życzymy dobrej, szerokiej drogi – podsumowała przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji i zaznaczyła, że Komisja jest otwarta na uwagi oraz komentarze, które posłużą udoskonaleniu materiału oraz pomogą w jeszcze większym dostosowaniu go do oczekiwań środowiska.

„Przewodnik MSB – procedury” powstał na bazie opracowanego przez instytut szkocki, i przetłumaczonego dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, podręcznika „Procedury na rzecz jakości badania”. Za opracowanie materiału odpowiedzialna była Komisja KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.