Projekt częściowo wdraża dyrektywę Rady 2014/48/UE z 24 marca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, która wprowadza wykaz kategorii podmiotów i konstrukcji prawnych uznawanych za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu na potrzeby stosowania dyrektywy 2003/48/WE.

Ustalenie takie dokonywane jest na potrzeby stosowania przepisów nowego rozdziału 7a ustawy PIT, regulujących zasady przekazywania przez podmioty wypłacające informacji o wypłatach odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na rzecz faktycznych odbiorców.

W projekcie znajdują się dwa załączniki:

1) lista podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy,

2) lista podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy PIT.

Dzięki temu możliwe będzie przyjęcie domniemania, iż podmiot wymieniony w załączniku do rozporządzenia nie podlega faktycznemu opodatkowaniu. W efekcie pozwoli to na zmniejszenie obciążeń administracyjnych spoczywających na podmiotach wypłacających.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2015 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego