Chodzi o nieruchomości, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Po wejściu w życie nowych przepisów umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach, które nie należą do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą, nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania. Projektodawca ma tu na myśli głównie tereny leśne

Głównym celem zmiany jest zasada, aby taki grunt nie był opodatkowany jak nieruchomości związane z działalnością gospodarczą. Dzięki temu stawki podatku będą mogły być niższe.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz >>