Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w dziale VIa ustawy o podatku akcyzowym, które dotyczą zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji oraz sporządzania protokołów.

Powyższe przepisy zostały dodane do ustawy na mocy ustawy nowelizującej z 24 lipca 2015 r. i wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

W celu uproszczenia dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych i dokumentacyjnych zrezygnowano z szeregu dokumentacji, których obowiązek prowadzenia przewidują przepisy rozporządzenia ministra finansów z 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 349 z późn. zm.). W projekcie zrezygnowano z obowiązku sporządzania:

- raportów dziennych zawierających informacje o ilości i rodzaju wyprodukowanych i przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowych,

- atestów dla wysyłanych wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i barwienia,

- dokumentów przewozu,

- dokumentów WzS i PzS,

- ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym czystym i skażonym,

- ksiąg kontroli alkoholu etylowego powrotnego,

- ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie,

- ksiąg rewizyjnych magazynu alkoholu etylowego,

- raportów dziennych zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy,

- ewidencji w zakresie legalizacyjnych znaków akcyzy.

W projekcie określono także sposób prowadzenia ewidencji, ksiąg kontroli oraz dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy akcyzowej. Dotychczas sposób prowadzenia tych dokumentacji określony był w kilku rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł