27 października resort przedstawił ten projekt. Nowe rozporządzenie będzie określało:

- formę i sposób kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

- prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz

- rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.

Resort w dalszym ciągu chce prowadzić tryb kontroli doraźnych, opartych na analizie ryzyka. Także sposób kontroli w dalszym ciągu ograniczony zostanie do możliwości bezpośredniego uczestniczenia funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą i kontroli dokumentacji prowadzonej przez podatnika podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Co do rodzajów prowadzonej dokumentacji i sposobu jej prowadzenia, to odnośnie wydobycia urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, resort co do zasady, powtarza regulacje zawarte w jeszcze obowiązującym rozporządzeniu. Natomiast w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, podatnik miałby zostać zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykorzystania przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej, której wzór określa załącznik 2 do tego projektu rozporządzenia. Biorąc pod uwagę konstrukcję podatku od wydobycia niektórych kopalin, w szczególności zwolnień od tego podatku i uzależnienie podstawy opodatkowania od ilości wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej oraz konieczność zapewnienia skutecznej kontroli, niezbędne jest udokumentowanie wywiązywania się przez podmiot w zakresie obowiązków dokonywania pomiarów i wykorzystania przyrządów pomiarowych. Resort określił też sposób prowadzenia tej ewidencji.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na 1 stycznia 2016 r., tj. dzień wejścia w życie ustawy z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.