Transakcja wniesienia do spółki partnerskiej wkładu niepieniężnego w postaci poszczególnych składników majątkowych wykorzystywanych dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi odpłatnego zbycia, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastosowania nie ma w tej sytuacji również art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, który wprost definiuje jako przychód z kapitałów pieniężnych nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, gdyż spółka partnerska, w której obejmowane są udziały, jest spółką osobową.

Wniesienie do spółki partnerskiej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci poszczególnych składników majątkowych wykorzystywanych dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej nie spowoduje także wystąpienia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Wniesienie tego wkładu nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu.

Osoba fizyczna wnosząca wkład niepieniężny do spółki osobowej otrzymuje udziały w tej spółce, których wartość materialna nie stanowi ceny nabycia tych udziałów. Otrzymujący udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym w ramach spółki osobowej, do której przystąpił przez wniesienie wkładu. Po stronie wspólnika nie powstaje jednak dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 29 lutego 2012 r., DD9/033/58/SEW/2012/PK-194