Wczorajszy wyrok TSUE dotyczył bułgarskiej spółki Biowet, która produkuje substancje lecznicze oraz prowadzi handel produktami weterynaryjnymi, preparatami dla rolnictwa i produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi.

W ramach swojej działalności spółka wykorzystuje alkohol etylowy w postaci 70 proc. wodnego roztworu etanolu do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń technicznych, instalacji produkcyjnych oraz pomieszczeń i powierzchni roboczych. We wrześniu 2012 r. Biowet wystąpił o zwrot akcyzy zapłaconej od 271 litrów alkoholu etylowego wykorzystanego w tym celu.

Organy celne odmówiły zwrotu akcyzy, natomiast sąd w Sofii orzekł, że czyszczenie i dezynfekcja są odmiennymi procesami lub czynnościami stanowiącymi część procesu wytwarzania produktu końcowego niezawierającego alkoholu, a zatem akcyza zapłacona od alkoholu wykorzystanego do dezynfekcji podlega zwrotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. d dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

Sąd II instancji zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi interpretacji przepisów dyrektywy 92/83.

W wyroku z 15 października Trybunał uznał, że dezynfekcja nierozerwalnie wiąże się z wytwarzaniem produktów leczniczych, alkohol etylowy użyty do tego celu należy uznać za alkohol wykorzystany „do produkcji lekarstw”. W związku z powyższym alkohol powinien zostać zwolniony ze zharmonizowanej akcyzy na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Trybunał orzekł, że art. 27 ust. 1 lit. d dyrektywy Rady 92/83 należy interpretować w ten sposób, że przewidziany w tym przepisie obowiązek zwolnienia ma zastosowanie do alkoholu etylowego używanego przez przedsiębiorstwo do czyszczenia oraz dezynfekcji sprzętów i lokali służących do wytwarzania produktów leczniczych.