Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sprawie opodatkowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.Spółka kapitałowa, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej wniosła skargę na interpretację indywidualną w sprawie momentu powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania. W ocenie wnioskodawcy przychód powstaje po podjęciu przez walne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku, a nie jak uznał WSA w Gliwicach analogicznie jak w przypadku komplementariusza, który co miesiąc musi odprowadzać zaliczkę.

NSA po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej uznał, że przychód spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy, wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W uchwale podkreślono, że o podziale zysku za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariusza decyduje walne zgromadzenie. W sytuacji gdy akcjonariusz nie nabędzie prawa do zysku, nie powstanie przychód i pobieranie miesięcznych zaliczek byłoby bezzasadne.

Katarzyna Bogucka