Projekt rozporządzenia przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych - zmiany, jak wyjaśniono w uzasadnieniu, mają związek z modyfikacją przepisów określających formę egzaminu maturalnego, który zdawać będą absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników (ci po raz pierwszy w 2024 r.).

Czytaj: Wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. wyższe o 7,8 proc.>>

Kalendarz zadań dyrektora - Styczeń 2023 >

Więcej zadań otwartych

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.)egzaminator sprawdza i ocenia rozwiązania ok. 10 zadań otwartych oraz wypracowanie o
długości co najmniej 250 wyrazów. W arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r., w związku z zasadniczymi zmianami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski, w tym przede wszystkim powrotem do rozbudowanego kształcenia
w zakresie historii literatury polskiej, egzaminator będzie sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 15 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 400 wyrazów.

Więcej w LEX: Kozak Wioletta - Matura 2023 >>>

 

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na egzaminie naturalnym przeprowadzanym w formule obowiązującej od 2015 r. egzaminator sprawdza i ocenia rozwiązanie jednego zadania otwartego – wypowiedzi pisemnej o długości 80–130 wyrazów. Natomiast w arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r. egzaminator będzie sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 15 zadań otwartych (krótkiej odpowiedzi) oraz wypowiedź pisemną o
długości 100–150 wyrazów.

Wynagrodzenia egzaminatorów:

  • w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przy obecnej stawce minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto. W związku ze zwiększeniem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia przyjęto, że obecna kwota wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenienie rozwiązań w jednym arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego – w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa powyżej – zostanie zwiększona i wynosić będzie 1,15 proc. tej stawki (48,58 zł brutto);
  • w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,386 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tj. 16,30 zł brutto. W związku ze znacznym wzrostem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia zwiększono obecną kwotę wynagrodzenia do wysokości 0,500 proc. stawki (21,12 zł brutto).