Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. poz. 352), w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli o 7,8 proc., określonej w ustawie budżetowej na 2023 r. Zmienia się także rozporządzenie regulujące stawki egzaminatorów.

Czytaj: Wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. wyższe o 7,8 proc.>>

Kalendarz zadań dyrektora - MARZEC 2023 >

Więcej zadań otwartych

Zmiany, jak wyjaśniono w uzasadnieniu noweli rozporządzenia o stawka egzaminatorów, mają związek z modyfikacją przepisów określających formę egzaminu maturalnego, który zdawać będą absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników (ci po raz pierwszy w 2024 r.).

 

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.)egzaminator sprawdza i ocenia rozwiązania ok. 10 zadań otwartych oraz wypracowanie o
długości co najmniej 250 wyrazów. W arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r., w związku z zasadniczymi zmianami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski, w tym przede wszystkim powrotem do rozbudowanego kształcenia w zakresie historii literatury polskiej, egzaminator będzie sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 15 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 400 wyrazów.

Więcej w LEX:  Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 >>>

 


W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na egzaminie naturalnym przeprowadzanym w formule obowiązującej od 2015 r. egzaminator sprawdza i ocenia rozwiązanie jednego zadania otwartego – wypowiedzi pisemnej o długości 80–130 wyrazów. Natomiast w arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r. egzaminator będzie sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 15 zadań otwartych (krótkiej odpowiedzi) oraz wypowiedź pisemną o długości 100–150 wyrazów.

 

 

Wynagrodzenia egzaminatorów:

  • w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przy obecnej stawce minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto. W związku ze zwiększeniem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia przyjęto, że obecna kwota wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenienie rozwiązań w jednym arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego – w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa powyżej – zostanie zwiększona i wynosić będzie 1,15 proc. tej stawki (48,58 zł brutto);
  • w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,386 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tj. 16,30 zł brutto. W związku ze znacznym wzrostem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia zwiększono obecną kwotę wynagrodzenia do wysokości 0,500 proc. stawki (21,12 zł brutto).

 

ZNP postuluje większe podwyżki

ZNP wnosi o podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego - co najmniej 0,5 proc. - Uzasadnieniem zwiększenia kwot wynagrodzenia za jednego zdającego jest m.in. zwiększenie liczby zadań otwartych oraz zwiększona liczba wymaganych słów w pracach pisemnych oznacza większy nakład pracy i czasu - wskazują związkowcy. Dodają, że  zadania otwarte powodują brak precyzyjności klucza, większą możliwość wątpliwości czy dopuszczalnych odpowiedzi więc i konieczność nanoszenia zmian oraz kilkukrotnego powrotu do ocenianych zadań. Bardziej skomplikowane kryteria oceniania zadań otwartych powodują z kolei jeszcze większą odpowiedzialność poprawiającego nie dając mu do końca skutecznych narzędzi precyzyjnego poprawiania.

ZNP wnosi także o podniesienie stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego.

Stawka wynagrodzenia dla asystentów technicznych powinna być określona jako iloczyn 1,5% stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu. - Z przeprowadzonej analizy wynika, że praca asystenta technicznego nie ograniczała się jedynie do obsługi stanowisk egzaminacyjnych w trakcie trwania, czy pomiędzy zmianami egzaminów klasyfikacyjnych; nauczyciele pełniący funkcję asystentów technicznych wykonywali swoje obowiązki zarówno przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego (prace te często są wykonywane z tygodniowym wyprzedzeniem), jak również po całkowitym zakończeniu sesji egzaminacyjnej z danej kwalifikacji - podkreślają.

Przykładowymi czynnościami przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego jest np. zakup produktów spożywczych, które muszą zostać dokonane w przeddzień lub w dniu egzaminu – branża gastronomiczna. Asystent wykonuje te czynności zupełnie nieodpłatnie i często poza godzinami swojej pracy. Ponadto, aby dokonać wspomnianego zakupu, niejednokrotnie wykorzystuje swój własny środek transportu. Przeprowadzona analiza pokazuje, że wynagrodzenie za godzinę pracy poświęconej na przygotowanie, asystowanie i zakończenie egzaminu w niektórych kwalifikacjach wynosi 3 zł brutto. Zdaniem ZNP w treści rozporządzenia należy uregulować także kwestię udziału w egzaminach poza miejscem zamieszkania egzaminatorów (delegacja służbowa). Obecnie kwestia ta regulowana jest na zasadach dowolnych, na zasadzie „prawa powielaczowego”. Taka forma jest zdaniem ZNP nieprawidłowa.

Czytaj też: Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli >>>