Czynności kontrolne przeprowadzone przez inspektorów pracy wykazały zawieranie umów cywilnoprawnych przy zachowaniu warunków wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Czyli w sytuacjach, gdy występowały cechy stosunku pracy.

Sąd rozstrzygnie sprawę nauczycielek zwolnionych z powodu ciąży>>

 

Nieprawidłowości w niesamorządowych szkołach

W zakresie wynagradzania nauczycieli nieprawidłowości występowały w następujących obszarach: terminowości wypłacania wynagrodzenia i zaniżania wynagrodzenia, nieprzyznawania lub zaniżania dodatków motywacyjnych i stażowych, terminowości wypłacania wynagrodzenia za pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

Sprawdź w LEX: Na jakiej podstawie może być wypłacane wynagrodzenie w niepublicznym przedszkolu dyrektora który jest osobą prowadzącą to przedszkole? >

Jak informuje PIP, inspektorzy stwierdzili nieznaczne uchybienia w zakresie urlopów wypoczynkowych, w tym urlopów uzupełniających - przejawiały się one m.in. w niewykorzystaniu przez nauczycieli placówki feryjnej urlopów wypoczynkowych w roku, w którym nabyli prawo do tego urlopu, braku planów urlopowych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia za urlop lub zaniżaniu tego wynagrodzenia.

Sprawdź w LEX: Czy osobie ukaranej karą dyscyplinarną w placówce publicznej można powierzyć stanowisko dyrektora przedszkola niepublicznego?  >

- Kontrolując zagadnienia związane z nawiązywaniem umów o pracę z nauczycielami inspektorzy pracy, podobnie, jak w latach ubiegłych, stwierdzili liczne przypadki nie potwierdzania na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz nieprawidłowości w treści umów; najczęściej był to brak wskazania miejsca wykonywania pracy, co w przypadku zespołu szkół ma bardzo istotne znaczenie, jak również nawiązywanie stosunku pracy w ramach umowy o pracę, a nie poprzez mianowanie. Realizacja tego tematu wykazała ponadto obchodzenie przepisów Karty Nauczyciela polegających na zawieraniu umów okresowych, bez istnienia przesłanek z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela - informuje PIP. W stosunku do 2018 roku, nastąpił istotny wzrost nieprawidłowości w tym zakresie.

Sprawdź w LEX: Jakie konsekwencje prawne grożą w sytuacji prowadzenia przedszkola niepublicznego bez wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę? >

 


 

Problem z godzinami ponadwymiarowymi

Kontrole wykazały również, że rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli na podstawie przepisów art. 39 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela w okresach miesięcznych jest praktycznie niewykonalne. Szkoły obchodzą bowiem ten zapis, rozliczając godziny ponadwymiarowe w okresach tygodniowych lub wypłacając w następnym miesiącu. Wskazany wyżej przepis Karty Nauczyciela stanowi o wypłacie należnych środków z dołu w ostatnim dniu miesiąca, toteż zasadnym byłoby dokonanie zmiany tego przepisu w części dotyczącej okresu rozliczeniowego.

Sprawdź w LEX: Czy z dotacji dla szkoły lub przedszkola niepublicznego można opłacać wynajem lokalu na imprezy z okazji światowego dnia niepełnosprawnych? >

Problem z tym składnikiem wynagrodzenia pogłębiła epidemia. W tym roku według sondażu Związku Nauczycielstwa Polskiego nauczyciele tracą głównie na wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe, utratę dochodów z tego tytułu wskazało 88 proc. ankietowanych pedagogów.  Pensje nauczycieli w czasie epidemii koronawirusa spadły, głównie z powodu nierealizowania lub nieuznawania godzin ponadwymiarowych. Ale nie tylko - ankieta ZNP pokazuje, że nauczyciele tracą również niektóre dodatki. MEN nie rozstrzygnęło też kwestii, jakie wynagrodzenie dostaną pedagodzy, którzy nie wrócą do pracy w przedszkolu.

Czytaj w LEX: Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych - krok po kroku >