Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonej przeliczenia emerytury i przyznania rekompensaty. Od tej decyzji emerytowana nauczycielka złożyła odwołanie zarzucając, że ZUS do stażu pracy w szczególnych warunkach nie zaliczył jej zatrudnienia w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela języka angielskiego od dnia 1 października 1991 r. do 31 sierpnia 1992 r.

Zobacz w LEX: Czy w świadectwie pracy nauczyciela wpisuje się nadal, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? >

W odpowiedzi, organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania. Uzasadnił, że zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o emeryturach pomostowych ubezpieczona nie udowodniła 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS wskazał, że bezspornym jest, że ubezpieczona legitymuje się pracą w szczególnym charakterze w wymiarze 14 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Do pracy w szczególnym charakterze nie został zaliczony wspomniany przez nią okres zatrudnienia, gdyż w tym czasie była ona zatrudniona wyłącznie przez Komitet Rodzicielski, który nie jest wymieniony w art. 1 Karty Nauczyciela.

Czytaj: Pracę w szczególnych warunkach trzeba udowodnić>>

 

Nauczycielka udowodniła, że uczyła stale

Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił prawo ubezpieczonej do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach od dnia 1 grudnia 2017 roku. Wskazał, że 1 października 1991 r. dyrektor szkoły podstawowej zawarła z ubezpieczoną umowę o pracę na czas określony od dnia 1.10.1991r. do 31.08.1992r. w charakterze nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo. W umowie stwierdzono, że dyrektor szkoły działa w imieniu komitetu rodzicielskiego. Nauczycielka przez cały okres obowiązywania umowy świadczyła pracę w charakterze nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz w LEX: Odprawy nauczycielskie - zagadnienia ogólne >

Sąd podał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynoszący co najmniej 15 lat.

W ocenie sądu ubezpieczona udowodniła, że w spornym okresie, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy świadczyła pracę nauczyciela języka angielskiego w szkole.

Zobacz w LEX: Na jakiej podstawie prawnej z pracy może odejść na emeryturę nauczyciel posiadający 20 lat pracy przy tablicy? >

 


Komitet rodzicielski to organ szkoły

Sąd wskazał, że komitet rodzicielski, zgodnie z treścią art. 53 ustawy o systemie oświaty jest organem szkoły. Nie jest to instytucja odrębna od szkoły, ani organ zewnętrzny. Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

Zobacz w LEX: Czy nauczyciel jest zaliczany do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze? >

Nowelizacja art. 53 ustawy o systemie oświaty dokonana ustawą z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek tworzenia w szkołach i placówkach rady rodziców. W poprzednim stanie prawnym istnienie takiej rady było fakultatywne. Dopuszczalne było również istnienie organu reprezentującego rodziców o nazwie innej niż rada rodziców, np. komitet rodzicielski. Obecnie ustawodawca odszedł od tego rozwiązania, nakazując obligatoryjnie utworzenie rady rodziców.

Zobacz w LEX: Zadania rady rodziców w szkole i przedszkolu >

W konsekwencji sąd stwierdził, że łączny czas pracy ubezpieczonej wynosi ponad 15 lat, więc emerytowana nauczycielka ma prawo do rekompensaty.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 21 grudnia 2018 r.  sygn. akt IV U 82/18