Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował do prezydenta o zawetowanie ustawy i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Bezskutecznie - akt prawny trafi teraz do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Niskie dodatki motywacyjne nauczycieli zarzewiem sporów>>

 

Podwyżka 3 miesiące od ustawy budżetowej

ZNP argumentował, że podwyżki od stycznia sprawią, że zadeklarowana przez Ministra Edukacji Narodowej podwyżka osiągnie średnioroczny wskaźnik 6 proc., a podwyższenie wynagrodzeń od 1 września 2020 r. nie spełnia tego postulatu. Dodatkowo, jak podkreślali związkowcy, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Czytaj w LEX: Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli według najnowszej linii orzeczniczej organów nadzoru >

– W związku z powyższym uzasadniona jest prośba, aby Sejm RP na wniosek Prezydenta RP dokonał ponownej analizy art. 5 ustawy okołobudżetowej, zmieniając jego treść w taki sposób, aby wyrównanie podwyżki wynagrodzeń następowało od 1 stycznia 2020 r., tym bardziej, że Senat RP rekomendował Sejmowi przyjęcie poprawki tej treści – tłumaczyli w liście do prezydenta.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor może nie przyznać dodatku motywacyjnego nauczycielowi? >

 

Pensje wyższe o 6 proc.

Część poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2020 rok zyskała poparcie Sejmu. Jedna z nich dotyczy ustalania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty. Senat zaproponował, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r. Druga z poprawek, na które się zgodził Sejm dotyczy zwiększenia o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeśli nie ma pewności, że otrzyma on umowę na kolejny rok szkolny? >

 

Ustawa budżetowa 2020 wprowadzi dwie kwoty bazowe, które posłużą do wyliczenia pensji nauczycieli. Do pierwotnego projektu dodano rządową autopoprawkę zwiększającą kwotę bazową, która jest podstawą do wyliczenia średnich wynagrodzeń pedagogów. Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Sprawdź w LEX: Jakie składniki wliczane są do wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim?  >

Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów wyniesie (brutto):

  •     nauczyciel stażysta - 2948 zł (wzrost o 167 zł);
  •     nauczyciel kontraktowy - 3033 zł (wzrost o  172 zł);
  •     nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o  195  zł);
  •     nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł).