Minister edukacji skieruje, ponadto, do kuratorów oświaty list, by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania - właściwa reakcja na nagły wypadek.

 

Przezorny zawsze zabezpieczony. W szkole apteczka być musi, zawartość do ustalenia>>

 

Wypadek w szkole

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, w tym za wypadki uczniów pozostających pod jej opieką art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego. Szczegóły natomiast reguluje rozporządzenie dotyczące szkolnego BHP. Według rozporządzenia pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

  1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
  2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. społecznego inspektora pracy;
  4. organ prowadzący szkołę lub placówkę;
  5. radę rodziców.
  6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 

Następnie dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego. Podpisują go członkowie zespołu oraz dyrektor. Dokument należy niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania, które mogą wnosić zastrzeżenia.