Jak podkreśla resort edukacji, nauczyciele niesamorządowych szkół i placówek są zatrudniani na podstawie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), a przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w zakresie regulującym wysokość wynagrodzenia, nie dotyczą tych nauczycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ma więc bezpośredniego wpływu na wysokość wynagrodzenia nauczyciela niesamorządowej szkoły lub placówki, ustalanego w ramach stosunku pracy i z uwzględnieniem wewnętrznych regulaminów obwiązujących w danej szkole lub placówce oświatowej.

Czytaj: Nie będzie podwyżek dla nauczycieli w budżecie na 2022 r.>>

Sprawdź: Czy można połączyć w zespół dwie szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną na terenie jednej gminy?

Subwencja i dotacja rosną

Jak wyjaśnia MEiN, w niesamorządowych szkołach i placówkach publicznych wynagrodzenia pracowników w całości są pokrywane ze środków dotacyjnych (kwota nie wyższa niż 250 proc. średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego). Podczas gdy, środki z dotacji, które można przeznaczyć na pokrycie części lub całości wynagrodzenia pracownika niepublicznej szkoły lub placówki nie mogą być wyższe niż 150 proc. średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (nauczyciel dyplomowany to nauczyciel z najwyższym stopniem awansu zawodowego w publicznej szkole).

 

 

- Zdaniem ministerstwa, podniesienie średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnianych i wynagradzanych na zasadach określonych w ustawie – Karta Nauczyciela, zależnych od wysokości kwoty bazowej określanej dla tych nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, wpłynie na wysokość zarówno kwot przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, jak i wysokość wydatków bieżących w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Sprawdź: Czy odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w publicznej szkole niesamorządowej socjalnych można rozliczyć z dotacji oświatowej? >

- Oznacza to, że podniesienie średnich wynagrodzeń nauczycieli samorządowych jednostek systemu oświaty wpłynie na wysokość dotacji przekazywanych na dzieci, uczniów i wychowanków niepublicznych szkół i placówek, udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.), niezależnie od tego czy wysokość takiej dotacji jest powiązana z kwotą przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia czy wydatkami bieżącymi publicznych samorządowych jednostek systemu oświaty - tłumaczy MEiN. Zwiększenie środków dotacyjnych, którą można przeznaczyć na wynagrodzenie danego pracownika niesamorządowej szkoły lub placówki.

Sprawdź: Procedura ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną >

- W przypadku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek samorządowych, istnieje potrzeba zagwarantowania nie tylko środków na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, ale także środków związanych ze skutkiem wzrostu dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla szkół i placówek niesamorządowych - podkreśla ministerstwo.

Wzrost kwoty subwencji wpływał również na wzrost finansowego standardu A, który jest podstawowym parametrem podziału subwencji oświatowej. Oznacza on kwotę subwencji oświatowej przypadającą na jednego ucznia przeliczeniowego. W roku 2021 wyniósł on 6 069 zł i był wyższy o około 151 zł niż w roku 2020. W roku 2021 w stosunku do roku 2016 wzrost standardu A wyniósł 791 zł. Wzrost finansowego standardu A ma wpływ na wzrost kwoty dotacji na ucznia udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla szkół i placówek niesamorządowych.