Jeśli chodzi o organizację wypoczynku w trakcie przerw świątecznych i ferii, czego dotyczyły wątpliwości ZNP, podkreślić należy, że sama nowelizacja nie nakłada na nauczyciela obowiązku pełnienia funkcji związanych z organizacją opieki nad uczniami w tym czasie. Wyłącznie od niego samego zależy, czy zechce być wówczas wychowawcą bądź kierownikiem. Definicja z art. 92a u.s.o. wskazuje jedynie, że wypoczynek może być realizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, ale pamiętajmy, że sama definicja nie może nałożyć na nauczyciela obowiązku wykonywania związanych z nim funkcji.
Wszystkie inne dni ustalone przez dyrektora jako wolne na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie od zajęć opiekuńczo-wychowawczych, nie są zatem dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. W tym czasie nauczyciel może (nie musi) zostać zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami, ale nie może zostać zobowiązany do organizowania wypoczynku.

Nauczyciel, któremu nie przydzielono zajęć, w czasie przerwy świątecznej może pracować w domu>>

Jeśli zaś chodzi o wykonywanie zadań opiekuńczych w czasie ferii w ramach nauczycielskiego stosunku pracy, to przypomnijmy, że jest to wykluczone z uwagi na treść art. 64 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Stanowi on, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W czasie ferii nauczyciel może być zobowiązany jedynie do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie (art. 64 ust. 2).
Oznacza to, że nauczyciel nie może zostać zobowiązany do organizowania w czasie ferii bądź przerwy świątecznej wypoczynku uczniów, a jeśli sam zechce w tej organizacji wziąć udział, np. jako wychowawca albo kierownik, szkoła musi z nim podpisać odrębną umowę, np. zlecenie.

Nauczyciele o obowiązku prowadzenia zajęć w czasie przerwy świątecznej: nie jesteśmy niańkami>>

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł