Czy w trakcie przerw świątecznych nauczyciele mogą wykonywać polecone im zadania w domu, czy też muszą w trakcie tych przerw być na terenie placówki?

Jeżeli nauczyciel nie ma przydzielonych zajęć opiekuńczo – wychowawczych lub związanych z realizacją statutowych zadań jednostki oświatowej, wymagających obecności na jej terenie, w okresie przerwy świątecznej może pracować w domu.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

Kluzik-Rostkowska: przerwa świąteczna to wolne dla ucznia, nie dla nauczyciela>>

W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze wynikającym z pensum;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, zaś wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.

Minister edukacji: ZNP powinno bardziej zatroszczyć się o uczniów>>

Okresy przerw świątecznych są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów, nie są natomiast dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. W tym czasie dyrektor, działając w ramach kompetencji kierownika zakładu pracy (jednostki oświatowej), może zobowiązać nauczycieli w szczególności do realizacji zajęć opiekuńczych lub wychowawczych lub innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola, wymagających obecności na jej terenie. Jeśli natomiast nauczycielowi nie zostały przydzielone zadania wiążące się z obowiązkiem obecności w jednostce oświatowej, może wykonywać pracę w domu.

Minister edukacji: ZNP powinno bardziej zatroszczyć się o uczniów>>