O podpisaniu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poinformowano w czwartek wieczorem na stronie internetowej MEiN, a w piątek po południu zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.  W poniedziałek nowe przepisy weszły w życie.

W myśl rozporządzenia uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuować będą naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Nadal, na razie do 14 lutego, zdalnie będą się uczyć uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych.

Czytaj: O otwarciu szkół zadecyduje wynik testów przesiewowych nauczycieli>>
 

Z rozporządzenia wynika, że zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły" - czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Sprawdź w LEX: Jak oceniać zachowanie uczniów w czasie nauki zdalnej? >

Rozporządzenie stanowi, że od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dyrektor może takie zajęcia zorganizować dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu.

Nadal obowiązują przepisy umożliwiające organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kształceniu zawodowym, a także organizowanie szkoleń sportowych w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego. Dyrektorzy szkół mogą też organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach oraz udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel może pracować na kwarantannie bądź izolacji i taką informację przekazać do ZUS? >