- Statystyki pokazują też, że każdego dnia mamy coraz mniej zachorowań, więc za dwa tygodnie zagrożenie będzie jeszcze mniejsze i spokojnie dokończymy rok szkolny w trybie stacjonarnym, odbudowując wspólnotę, między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami - zapewnił Czarnek.

 

Reforma edukacji włączającej - obawy o szkody w całym systemie oświaty>>

 

Harmonogram powrotu do szkół

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  • Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja
  •  Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
  • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
  • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

 

Nauka hybrydowa

- System ten polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor ww. szkoły, placówki lub centrum ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

 

 

 

Według projektu systemu hybrydowego nie stosuje się do zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, które odbywają się na dotychczasowych zasadach, tj. dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

Na razie hybrydowo najmłodsi

Na razie do szkoły chodzą tylko uczniowie klas I-III, w większości województw - uczą się w trybie hybrydowym.  Dotychczasowe regulacje  obowiązują województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.

Chcemy, żeby od 4 maja wszystkie klasy I-III wróciły do nauki stacjonarnej. Żeby ta edukacja już w całym kraju odbywała się w trybie standardowym. I tutaj będziemy bardzo uważnie monitorować sytuację w szkołach - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, trzeba wprowadzić takie rozwiązania - konsultowane z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarkiem - które nakażą wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu wietrzenie sal i przeprowadzanie dezynfekcji. - Po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo nauki, bezpieczeństwo zdrowotne nauczycieli i uczniów - powiedział Niedzielski.

Zapowiedział też, że od 15 maja w szkołach podstawowych i średnich odbywać się będzie nauka hybrydowa dla klas IV-VIII szkół podstawowych, nauka hybrydowa dla klas I-IV szkół średnich. Wymagany będzie ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy.

Natomiast od 29 maja we wszystkich szkołach podstawowych i średnich ma być nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów, ze ścisłym reżimem sanitarnym.

 

 

Najmłodsi uczniowie stacjonarnie

Od 4 maja uczniowie klas 1-3 wrócili do stacjonarnej nauki. Podstawą prawną tych działań jest rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , które w piątek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

W poniedziałek do części szkół wraca nauczanie hybrydowe>>

 

W przyszłym tygodniu reszta klas hybrydowo

Na razie pozostałe klasy pracują zdalnie. Minister edukacji i nauki podkreślał, że powrót uczniów do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Minister nie wyklucza jednak, że nastąpi to w maju.

- Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola  lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego - podkreślał resort edukacji.

 

 

 

Hybrydowo lub zdalnie

To powrót do poprzednio obowiązujących rozporządzeń - część klas już uczyła się hybrydowo - od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim, lubuskim i warmińsko-mazurskim zajęcia dla uczniów klas I-III są prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Jak zaznaczał resort w komunikacie tłumaczącym nowe przepisy - dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:

  • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
  • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

Szkoły w pozostałych regionach działają tak samo, jak dotychczas - starsi uczniowie uczą się zdalnie, młodsi stacjonarnie.

Sprawdź w LEX: Czy głosowanie rady pedagogicznej w sprawach osobowych przeprowadzone drogą mailową jest zgodne z przepisami prawa oświatowego? >
 

Od 18 stycznia do marca stacjonarnie uczyli się też uczniowie klas I-III. S Zobacz w LEX: Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych zdalnie synchronicznie >

- Ważyliśmy wszystkie za i przeciw, ale uznaliśmy, że koszt pozostawania najmłodszych uczniów bez grupy rówieśniczej jest wyższy niż ryzyko zniesienia tego obostrzenia - tłumaczył wtedy minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ stwierdził, że otwarcie nauczania stacjonarnego w klasach I-III to "najbardziej nieśmiały krok", który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych.  Tymczasem Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji podkreślił, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców.

Czytaj w LEX: Rekrutacja do szkół a epidemia koronawirusa >