- Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie rozwijała się tak jak dzisiaj, przewidujemy, że wrócimy do ferii w różnych terminach dla różnych województw - mówił minister. Ocenił, że to korzystne dla dzieci i rodziców, ale także dla branży turystycznej.

 

Rok nowy, ale problemy te same. Zalecenia nie do wdrożenia w wielu szkołach>>
Podział uczniów w zależności od zaszczepienia - nielegalny i mocno dyskusyjny>>

 

Egzaminy na złagodzonych zasadach

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Zaszczepione dziecko też dostanie unijny certyfikat, ale przy pomocy rodzica>>

 

Nie będzie obowiązkowego szczepienia nauczycieli

Jako że szkoły mają wrócić do normalnego funkcjonowania, Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zaleciła wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla nauczycieli. Takie rozwiązanie sugerują też niektórzy rodzice uczniów. Minister Przemysław Czarnek wyklucza jednak wprowadzenie przymusu w tej materii. Poinformował, że zaszczepiło się 80 proc. pedagogów, nie ma więc, jego zdaniem, po co tworzyć tego rodzaju przepisów. O tym, że nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień przypominał również Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zażądał od rządu opracowania strategii powrotu uczniów do stacjonarnej nauki.

Czytaj w LEX: Szczepienia uczniów przeciw COVID-19 w szkołach i placówkach oświatowych - jak organizować? >

- To na rządzie spoczywa konstytucyjny obowiązek przeciwdziałania pandemii, jak również wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych we wrześniu oraz zapewniających równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów i uczennic w czasie przewidywanej IV fali epidemii - podkreślają związkowcy w liście do premiera.

Chcą m.in.:

  • finansowego wsparcia samorządów w zapewnieniu bezpiecznej nauki i pracy w placówkach oświatowych w czasie IV fali pandemii, 
  • dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki (czyli odchudzenia podstawy programowej), 
  • poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole,
  • wprowadzenia norm prawnych związanych z pracą zdalną nauczycieli
  • zapewnienia szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce, 
  • prowadzenia stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się szczególnie w rejonach o niskim wskaźniku wyszczepialności mieszkańców, a także przeciwdziałania dezinformacji ze strony antyszczepionkowców. 

Zakładamy, że punkty szczepień w szkołach ruszą w połowie września. Będzie to zależało od zainteresowania rodziców dzieci, młodzieży od 18. roku życia i od dyrektorów szkół, którzy będą sobie tego życzyli – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nie można segregować uczniów

Od czerwca szczepić się mogą dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Według danych Ministerstwa Zdrowia zaszczepił się już co czwarty uczeń w tym wieku. Na razie nie przewiduje się szczepienia młodszych dzieci, bo Europejska Agencja Leków nie dopuściła takiej możliwości. Jak zapowiedział minister Czarnek w szkołach, które się zgłoszą, mają powstać punkty szczepień. Szef resortu zapewnia także, że nie zamierza wprowadzać żadnych podziałów na dzieci zaszczepione i niezaszczepione.

Czytaj w LEX: Różnicowanie a dyskryminacja – status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19 >

- Obecnie nie ma podstaw prawnych do dzielenia uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - mówi radca prawny Robert Kamionowski partner w Peter Nielsen & Partners Law Office. - Oczywiście, ustawą covidową minister przyznał sobie bardzo szerokie uprawnienia w kwestii regulowania funkcjonowania szkół w drodze rozporządzenia. Nie ma jednak możliwości, by w tej formie scedować na dyrektora szkoły uprawnienie do podzielenia uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych i zorganizowania dla nich oddzielnych lekcji. Minister musiałby wprowadzić coś w rodzaju nauczania hybrydowego tak, że na terenie szkoły przebywałyby dzieci zaszczepione, a zdalnie uczyłyby się te, które szczepienia jeszcze nie przyjęły - mówi mec. Kamionowski. Dodaje jednak, że takie rozwiązanie budziłoby poważne wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją. Wiązałoby się bowiem z ograniczeniem wolności jednostki. - Moim zdaniem wymagałoby to uchwalenia ustawy - uważa prawnik.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły musi uwzględnić prośby rodzica, aby zajęcia dla ich dziecka prowadzili wyłącznie nauczyciele zaszczepieni? >

Późno na zachęcanie do szczepień

Natomiast dzielenie nauczycieli na zaszczepionych i niezaszczepionych wyklucza natomiast Kodeks pracy, który wyklucza dyskryminację pracowników ze względu na stan zdrowia, a to pod to kryterium podpada zaszczepienie się lub nieprzyjęcie szczepionki. Nie ma podstaw do zwolnienia lub niezatrudnienia osoby, która się nie zaszczepi, wątpliwe jest też - bez zmiany przepisów - wysyłanie jej tylko z tego tytułu do pracy zdalnej. Karta Nauczyciela żadnych odrębności w tej materii nie przewiduje, odsyłając do przepisów Kodeksu Pracy.

 

W akcję szczepień po wakacjach zaangażować mają się same szkoły - szczepienia organizowane przez szkoły dla uczniów rozpoczną się we wrześniu i będą dobrowolne. W drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci, które się do tego czasu nie zaszczepią. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.

Czytaj w LEX:  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. >