Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany polegają na skróceniu terminu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem miały być prowadzone do dnia 27 lutego 2022 r. Rozporządzenie stanowi, że zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie dłużej niż do dnia 20 lutego 2022 r.

Kalendarz zadań dyrektora - Luty 2022 >>

Do tej pory obowiązywało rozporządzenie MEiN dotyczące przejścia szkół na zdalne nauczanie, czyli rozporządzenie z 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację zadań statutowych przez szkoły, w tym organizację zajęć sportowych w szkołach podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego (w zakresie klas V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, a także organizację zajęć praktycznych w oddziałach przygotowania wojskowego, realizowanych w ramach programu szkolenia - podkreśla MEiN w uzasadnieniu. Zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą dla uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego oraz dla uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego realizowane w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie, w jakim program szkolenia umożliwia ich realizację w ten sposób.

 

Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.  Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj w LEX: Nauczanie zdalne - obowiązki, dyrektorów i nauczycieli, czas pracy i wynagradzanie >

W szkołach specjalnych decyduje dyrektor

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej. W szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

Czytaj: Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach specjalnych >

MOW, MOS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. Otwarte pozostają bursy i internaty.

 

Można prowadzić konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminów

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Praktyki zawodowe stacjonarnie

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

WZÓR DOKUMENTU: Dziennik praktyki zawodowej >

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dla młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy mogą być nadal prowadzone zdalnie.

 

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022, dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

 

Egzamin dyplomowy w szkole artystycznej

W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

 

Olimpiady, konkursy i turnieje

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

"Lex Czarnek" w Sejmie - złagodzenie stanowiska ws. składu komisji i organizacji harcerskich>>
 

Zdalne nauczanie w obszarach przygranicznych

- Chcemy, by dzieci najmłodsze, które są pod opieką w przedszkolach i w klasach najmłodszych mogły się uczyć stacjonarnie, bo wiemy, że w ich wypadku najtrudniej jest odbywać zajęcia w formule zdalnej - powiedział wiceminister Dariusz Piontkowski w środę w TV Republika. - Praktyka i specjaliści mówią wyraźnie, że te dzieci najmłodsze potrzebują bezpośredniej opieki rodziców, często mają kłopoty z używaniem sprzętu elektronicznego samodzielnie - tłumaczył. Z tego powodu nauka zdalna w przypadku najmłodszych jest najmniej efektywna.

Resort edukacji dopuszcza możliwość przejścia na zdalne nauczanie w powiatach przy granicy z Białorusią. Umożliwia też zdalne przeprowadzanie konkursów i olimpiad oraz zaliczenie uczniom wolontariatu na rzecz praktyk zawodowych. Stosowne rozporządzenia w tej sprawie są już gotowe. Na obszarze powiatów: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego dyrektor szkoły lub przedszkola będzie mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną - wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Powodem jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Olimpiady nadal mogą być przeprowadzane zdalnie

Umożliwiono też wprowadzenie zmian w regulaminach oraz terminarzach poszczególnych zawodów wiedzy z uwagi na:

  •     potrzebę zapewnienia możliwości udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej;
  •     możliwość innego, niż zaprojektowano w regulaminie, przeprowadzenia każdego
  •     z etapów (stopni) konkursu, turnieju, olimpiady;
  •     w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
  •     możliwość zmiany terminów poszczególnych zawodów wiedzy.

 

Egzaminy na złagodzonych zasadach

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Zaszczepione dziecko też dostanie unijny certyfikat, ale przy pomocy rodzica>>

 

Czytaj w LEX:  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. >