- Po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii, mamy nadzieję wrócić przynajmniej stopniowo do nauczania stacjonarnego - powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Nadal otwarte pozostają przedszkola i żłobki, a rodzice dzieci do lat 8 dostaną zasiłki. Między 23 grudnia a 4 stycznia w szkołach jest przerwa świąteczna, a po niej mają być ferie zimowe w jednym terminie dla uczniów w całym kraju – od 4 do 17 stycznia.

 

Czytaj w LEX: Organizacja pracy szkół w okresie całkowitego zawieszenia zajęć z powodu epidemii >

 

Zamknięte szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Według rozporządzenia ogranicza się funkcjonowanie:

  1. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Ograniczenie nie dotyczy:

  1. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  3. internatów.

 

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - listopad 2020 >

 

Wracają zajęcia sportowe i praktyczne

Jak podaje MEN, od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

 

 

AKCJA POPRAWMY PRAWO!

Szukamy przepisów, które wymagają zmiany. Weź udział w akcji Prawo.pl i LEX. Prześlij zgłoszenie i wygraj roczny dostęp do LEX. Więcej szczegółów i formularz zgłoszenia tutaj >>

 

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

 

Organizacja zajęć w szkole

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

   

W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

  1. zorganizować zajęcia w szkole
  2. umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Wszystkie szkoły artystyczne mają pracować co do zasady zdalnie. Jeżeli zajęć nie da się prowadzić zdalnie - dyrektor ma ustalić inny sposób ich realizacji.

Zobacz w LEX: Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej - szkolenie online >

 

Konsultacje dla ostatnich klas i zajęcia dla dzieci medyków

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń–luty 2021r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Czytaj w LEX: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21  >

 

W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

 

Rozporządzenie nakazuje też organizację zajęć dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą  oraz  innych  osób  realizujących  zadania  publiczne  w związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem   COVID-19,  uczęszczających  do  klas  I–III  szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Potrzebny jest wniosek do dyrektora szkoły.

 

Sprawdź w LEX: Czy głosowanie rady pedagogicznej w sprawach osobowych przeprowadzone drogą mailową jest zgodne z przepisami prawa oświatowego? >