Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. - kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc. Taką zmianę wprowadza nowela Karty Nauczyciela, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

 

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Minimalne wynagrodzenia wzrastają we wrześniu

MEN przygotował projekt rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenia nauczycieli. W uzasadnieniu podkreśla, że: "nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnej roli, dlatego też podejmowane są różnorodne działania mające na celu w szczególności podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Jednym z takich działań jest podniesienie wysokości wynagrodzeń nauczycieli".

 

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (którzy stanowią ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli) wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 782 zł,
  • nauczyciela kontraktowego  – 2 862 zł,
  • nauczyciela  mianowanego – 3 250 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

 

Pensje pedagogów wzrosną:

  • nauczyciel stażysta - 365  zł;
  • nauczyciel kontraktowy - 375 zł;
  • nauczyciel mianowany - 426 zł;
  • nauczyciel dyplomowany - 500 zł.

 

MEN: dodatek i tak się należy

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadzi minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo - w opiniach krytykowano fakt, że przepis dotyczy jedynie pedagogów zatrudnionych w szkołach, a pomija nauczycieli przedszkoli. MEN tłumaczy, że tak być nie musi.

Sprawdź w LEX: Jak długo należy przechowywać w szkole takie dokumenty jak: arkusze obserwacji dziecka, dokumentację wypadków uczniów i nauczycieli, teczkę wychowawcy klasy, dziennik zajęć dodatkowych? >

W świetle obowiązujących przepisów, do uzyskania dodatku funkcyjnego, uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Jak wynika z orzecznictwa sądów pracy w sprawach dotyczących uprawnień do dodatku funkcyjnego, upowszechniła się interpretacja, że dodatek ten przysługuje także nauczycielowi przedszkola opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor ma prawo zmienić wychowawcę klasy na wyraźną prośbę rodziców? >

 


 

Jak wynika z dostępnych analiz, większość jednostek samorządu terytorialnego, kierując się orzecznictwem sądowym, wypłacała dodatki nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. W celu zachowania ukształtowanej praktyki oraz w związku z postulatami zgłaszanymi podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, proponuje się uszczegółowienie przepisów rozporządzenia dotyczących dodatku funkcyjnego i jednoznaczne określenie, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

 

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 R.1)

 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 466

2 509

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 444

2 466

2 486

2 905

 

Sprawdź w LEX: Czy w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkole ponadpodstawowej można zatrudnić w wymiarze przekraczającym 1,5 etatu w celu konieczności realizacji programu nauczania? >