Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że dla MEN ważna jest edukacja zdrowotna uczniów, a szczególnie dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną ludzi młodych. Dodała, że w roku szkolnym 2024/2025 będą oni poszerzać swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a nauczyciele zyskają możliwość doskonalenia zawodowego w tym obszarze. - Stawiamy na edukację prozdrowotną. To jedno z największych wyzwań współczesności. Prócz dobrostanu psychofizycznego uczniów i uczennic, MEN stawia też na edukację włączającą. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i troska o to, żeby miały one w szkole wszelką pomoc, by czuły się dobrze w szkole – to jedno z naszych podstawowych zadań - mówiła Katarzyna Lubnauer, omawiając kierunki polityki oświatowej państwa.

 

Pierwsza pomoc wśród kierunków polityki oświatowej>>

 

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025:

 1. Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
 2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
 3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
 7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

Ministerstwo określiło też kwestie, na których w przyszłym roku szkolnych skupią się organy kontrolujące funkcjonowanie oświaty.

 

Zadania nadzorcze dla kuratorów oświaty w ramach planowanych kontroli w roku szkolnym 2024/2025:

 1. sprawdzanie w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych spełniania obowiązku tzw. zerówki, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki;
 2. sprawdzenie w przedszkolach, szkołach specjalnych organizacji kształcenia, działań opiekuńczo-wychowawczych,
 3. sprawdzenie w szkołach podstawowych organizacji doradztwa zawodowego,
 4. sprawdzenie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności, sprawdzenie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego i obowiązków dyrektorów w zakresie wykorzystywania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych z najniższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty.