O interpretację przepisów dotyczących emerytur poprosili posłowie w interpelacji skierowanej do resortu edukacji. Zapytali m.in. o to, kiedy najkorzystniej złożyć wniosek - okazuje się, że ma tu znaczenie to, czy nauczyciel zrobi to przed, czy po wakacjach.

Wyższe wynagrodzenia egzaminatorów>>
 

Lepiej wniosek z początkiem września

Jak podkreśla resort edukacji, w przypadku złożenia przez określoną osobę wniosku o emeryturę „początkiem września” danego roku, organ rentowy ustali emeryturę w kwocie wyższej, aniżeli w przypadku złożenia takiego wniosku (przez tę osobę) „końcem sierpnia” tego samego roku (z uwagi na możliwość – w tym pierwszym przypadku – uwzględnienia przez organ rentowy przy obliczaniu podstawy emerytury składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzonych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc sierpień oraz na niższą wartość trwania życia, która będzie zastosowana przy obliczaniu wysokości emerytury).

 

 

 

W przypadku złożenia wniosku o emeryturę w sierpniu danego roku (bez względu na konkretny dzień miesiąca, w którym to nastąpi) przez osobę, która ukończyła ustawowy wiek emerytalny, emerytura (w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami art. 25-26 ustawy emerytalnej) zostanie jej wypłacana, poczynając do dnia 1 sierpnia tego roku, jeżeli na ten dzień zostanie spełniony warunek wypłaty tego świadczenia, tj. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał on pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

 

MEN tłumaczy także, że nauczycielowi, który spełnia określone warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przyznaje się odprawę w wysokości:

  1. dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował mniej niż 20 lat,
  2. trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat,