W pierwszej klasie tylko do 25 uczniów
Wejdzie w życie przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265), według którego klasy pierwsze szkoły podstawowej nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów.

Zobacz też: Samorządy nie chcą płacić za mniejsze klasy>>
Więcej uczniów w pierwszej klasie, jeżeli szkoła zatrudni asystenta>>

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach artystycznych
Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 785).
Określa nowe ramowe plany nauczania dla szkół artystycznych. Nowe ramówki sprzyjać mają rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów - szkoły w większym stopniu mają wykorzystywać możliwości, jakie daje im nowoczesna technologia. Rozporządzenie zakłada m.in. połączenie przedmiotów ogólnomuzycznych w placówkach artystycznych - według ustawodawcy umożliwi to przekazywanie uczniom wiedzy w bardziej przystępnej formie.

Więcej na ten temat: Plany ramowe w szkołach artystycznych na nowych zasadach>>

Język obcy także dla przedszkolaka
Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).
Stanowi ono, że - jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego - dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej.
Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci. W podstawie programowej znajdzie się również przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Więcej na ten temat: Od września język obcy także w przedszkolu>>
Polecamy:
Angielski w przedszkolach pogłębi różnice pomiędzy wsią a miastem?>>

Etyka także dla jednego ucznia
Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 478).

Zobacz: Kwalifikacje nauczyciela etyki: wystarczy przygotowanie z filozofii>>
Etyka nie powinna być alternatywą dla religii>>

Skreśla przepis uzależniający możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany). Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

Kalendarium oświatowe 2014/2015 cz. 2>>
Kalendarium oświatowe 2014/2015 cz. 3>>


Polecamy:
Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>