Artykuł pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). stanowisko nauczyciela etyki w szkołach może zajmować osoba, która uzyskała poziom wykształcenia wymagany dla danego typu szkoły, tj. legitymuje się dyplomem ukończenia:
1) studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studiów wyższych na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
3) studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Jak zatem z tego wynika zajęcia z etyki w szkołach może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia na kierunku filozofia lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu „etyka", albo który ukończył studia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu etyki. Jednak podczas oceny kwalifikacji nauczyciela do nauczania tego przedmiotu należy także zwrócić uwagę na stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zostało zawarte w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 4281 posła Armanda Kamila Ryfińskiego (SPS-023-4281/12 z 30 kwietnia 2012 r.) w sprawie organizowania w szkole nauczania etyki. Z informacji tam zawartych wynika m.in., że: „Biorąc pod uwagę powyższe wymagania kwalifikacyjne oraz zakres treści przedmiotu "etyka" określony w podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także z uwagi na fakt, że przedmiot ten ma przede wszystkim charakter zajęć wychowawczych, należy także przyjąć, że:
– w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
– w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel humanista, który w ramach studiów uzyskał przygotowanie z zakresu filozofii lub etyki.
Z powyższych ustaleń dotyczących kwalifikacji nauczycieli wynika, że osoby, które są uprawnione do prowadzenia zajęć z etyki, stanowią dość liczną grupę w środowisku szkolnym, zatem brak nauczycieli etyki nie powinien stanowić przeszkody w organizowaniu zajęć z tego przedmiotu". Zatem ostatecznie o tym, czy zajęcia z etyki w danej szkole będzie prowadziła osoba, która posiada kwalifikacje określone w r.k.n., czy też takie, które zostały zawarte w stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej, musi zdecydować dyrektor szkoły.

Polecamy: MEN przypomina: od września więcej szkół z etyką

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>