Nowelizacja dostosuje polskie prawo do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). W orzeczeniu tym ETPCz wskazywał, że zdarzają się przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.
Rozporządzenie skreśla przepis uzależniający możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany). Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

Tekst rozporządzenia>>

Polecamy: Etyka nie powinna być alternatywą dla religii